پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 97 نتایج ارشد 97 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 97 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 97 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشد          19 آذر 1396 - 10 December 2017


به گزارش پرتال دانشگاهی مطابق دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷، اﺻﻞ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻌﺪل ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، الزامی است. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۴۰ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ثبت نام کنکور ارشد ۹۷-۹۸ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۱- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ و ﻳﺎ ۱۳۹۷/۶/۳۱ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۶/۳۱ را در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻣﻌـﺪل ﻣﻨـﺪرج در ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۷/۲/۳ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۷/۲/۵) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖﻧـﺎﻣﻲ، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۷/۲/۳ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۷/۲/۵) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۴- ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺪل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﻣﻌﺪل اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻣﻨـﺪرج در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ۰ ﺗﺎ ۲۰ و ﻳﺎ ۰ ﺗﺎ ۴ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۲ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ


جدیدترین اخبار دانشگاهی - استخدامی و کنفرانس های علمی را در پرتال دانشگاهی مشاهده کنید.
با عضویت در خبرنامه های تخصصی ، اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید .
کانال تلگرام پرتال دانشگاهی را  به نشانی https://telegram.me/unpir دنبال کنید.پر بازدیدترین کارشناسی ارشد

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت

    تندیس جشنواره

    pagerank