پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پزشکی          28 خرداد 1392 - 18 June 2013


نحوه پذیرش دستیار طب سالمندان تغییر کرد و  اصلاح روند پذیرش دستیار فوق تخصصی

نحوه پذیرش دستیار رشته تخصصی طب سالمندان، تسهیل و تسریع در روند راه اندازی تدوین و ارزشیابی رشته های تخصصی تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی و اصلاح نحوه برگزاری آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی بالینی در هفتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب رسید.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، در هفتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که در خردادماه برگزار شد، 10 موضوع به تصویب نهایی رسید.

ﻣﻮﺿﻮع یک به نحوه پذیرش دستیار رشته تخصصی طب سالمندان اختصاص یافت. در این موضوع دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷوراي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷکی و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﻮﻇـﻒ است اعضای هیات ممتحنه این رشته را طبق مقررات ﺗﻌﯿﯿﻦ کند. داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ این رشته باید درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اعلام کنند و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺲ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ کند.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﻇﻒ است ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃـﺐ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺴـﺖ ﺷـﻮراي آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اراﺋﻪ کند.

ﻣﻮﺿﻮع 2 نشست شورا به ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﯽ (ﻓﻠﻮﺷـﯿﭗ) اختصاص داشت و بر اساس مصوبه نشست داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در رﺷـﺘﻪ ﭘﯿش نیاز و ﯾـﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻗﺒـﻮﻟﯽ آن از داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ الزامی است.

ﻣﻮﺿﻮع 3 نشست شورای تخصصی به ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ راه اﻧﺪازي ﺗﺪوﯾﻦ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اختصاص یافت. بر اساس مصوبات این نشست در ﺧﺼﻮص راه اﻧﺪازي رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺼـﻮب دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ باید درﺧﻮاﺳـﺖ راه اﻧـﺪازي این رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ را به دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ دهند و ﭘـﺲ از ﻃـﺮح و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم می شود. همچنین دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ تصمیم می گیرد. جزئیات این موضوع در مصوبات نشست ذکر شده است.

اﺻﻼح ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع 4 نشست بود. بر اساس این مصوبه آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ در ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي داﺧﻠﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑه ﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳـﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷﻮراي آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ شد.

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در 3 رﺷﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن 3 رﺷـﺘﻪ ﭘـﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎيی شامل نمره ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ – ﻣﺤﻞ است.

در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ – ﻣﺤﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر در دوره ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺐ است و در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸـﻨﯿﺎز، ﻣـﻼك ﻋﻤـﻞ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن است.

نقل و اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎران دوره ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع است. ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر دوره ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻤﺎﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ است. اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دورة آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣـﻮرد اﺟـﺮا ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ و اﺑـﻼغ می شود.

موضوع 5 نشست شورای تخصصی یادآور شد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﺒﻌـﺪاﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﯿـﺄت ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ دوره ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮراي آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ شود.

ﻣﻮﺿﻮع 6 به اﺻﻼح یکی از ﻣﺼﻮبات در زمینه یکی از مصوبات شورا در گذشته در زمینه ارﺗﻘﺎ ﺗﯿﭗ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ پرداخت.

ﻣﻮﺿﻮع 7 نشست یادآور شد: در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪﻫﺎي «ﻫـ ، ط، ي» ﻣﺎده 20 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تربیت کننده دستیار تخصصی بالینی پزشکی مجاز هستند در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش به صورت ﻣﺎزاد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع 8 به اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از 3 ﺳﺎل ﺑﻪ 4 ﺳﺎل اختصاص داشت که مقرر شد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ آن از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 93-94 ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺷﻮرا اراﺋﻪ شود.

ﻣﻮﺿﻮع 9 نشست شورا مربوط به ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ بود که بر این اساس اﻋﻀﺎي هیات ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در یکی از هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ هستند.

ﻣﻮﺿﻮع 10 نشست به ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮرا اختصاص داشت.

تگ ها آزمون دستیاری دستیاری نحوه پذیرش دستیار طب سالمندان روند پذیرش دستیار فوق تخصصی شرایط پذیرش رشته دستیاری

پر بازدیدترین پزشکی

ترجمه تخصصی دانشگاهی

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت