پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پزشکی          30 امرداد 1392 - 21 August 2013


آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی از شهريورماه

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92 -93 از 12 شهريور آغاز مي شود و تا 12 مهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن از 12 شهريور منتشر مي شود و متقاضيان مي توانند مدارک خود را در مدت يک ماه فرصت ثبت نام به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ارسال کنند.

ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: عكس٣*۴، ﻛﺎرتﻣﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺪل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ، ﻣﺪرك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد، ﺣﻜﻢﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎل 1392 ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﺮﺑﻲ) رﺳﻤﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل اداري ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ Ph.D ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻲ رﺳﻤﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ، ﻓﺮمﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺒﺎزان.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 315 هزار ريال است که از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺷﺘﺎب به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ قابل پرداخت خواهد بود.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن از داﻧﺸﮕﺎه و دارا ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از جمله 50ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهMHLE و 50ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهMSRT و 480ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهTOLIMO و TOEFL ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه IBT) 480 ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 60 ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻓﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮشﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد و IELTS ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه 5 (ﻣﺪرك آﻛﺎدﻣﻴﻚ) و 70ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه MELAB از ديگر مدارک ثبت نام است.

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ 12 رﻗﻤﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ، ﻛﺎرتﺟﺎﻧﺒﺎز ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﻓﺮمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ زﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﺟﻬﺎدﮔﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎن از ديگر مدارکي است که داوطلب بايد در زمان ثبت نام ارسال کند.

تگ ها ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی زمان ثبت نام دکتری پزشکی زمان ثبت نام آزمون دکتری پزشکی آزمون دکتری پزشکی

پر بازدیدترین پزشکی

موسسه پژوهش MBA
موسسه پژوهش مدیریت
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت