پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / دکتری          22 خرداد 1392 - 12 June 2013


پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در دانشگاه علوم پزشکی در اصفهان

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در 11 مرکز تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

پرتال دانشگاهی به نقل از  مهر، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی شامل ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ، ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪاﻧﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ دانشجو می پذیرند که در مجموع 38 نفر پذیرفته می شوند.

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي دوره ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ (M Phil) ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل است. ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه است. ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺻﻮرتﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 10 تیرماه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند.

تگ ها پذیرش دانشجوی دکتری پذیرش دانشجوی در مقطع دکتری پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در اصفهان

پر بازدیدترین دکتری

موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت