استخدام هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 فروردین 1387-22 March 2008بازدید 5133


دانشكده مهندسي شيمي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران در گرايش مهندسي دارو سازي ازميان فارغ التحصيلان دكتراي تخصصي مهندسي شيمي داراي تجربه در داروسازي و فارغ التحصيلان دكتراي تخصصي داروسازي صنعتي هيات علمي استخدام مي كند. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متقاضيان تا 31 ارديبهشت 87 مهلت دارند تا درخواست خود را به همراه مدارك تحصيلي ، مقاله ها و پيشينه فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي به نشاني خيابان انقلاب ، دانشگاه تهران ، پرديس دانشكده هاي فني ، دانشكده مهندسي شيمي ، صندوق پستي 4563 - 11155ارسال نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=192118&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها