جذب هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   19 خرداد 1387-08 June 2008بازدید 2060


جذب هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير جهت تکميل کادر اعضاي هيأت علمي خود در رشته‌هاي مهندسي نفت، کشتي‌سازي و علوم دريايي، مهندسي رنگ و مهندسي محيط زيست دعوت به همکاري مي‌نمايد. متقاضيان مدارک و سوابق علمي و تحصيلي خود را به معاونت آموزشي اين دانشگاه ارسال نمايند. آدرس: تهران، خيابان حافظ، روبروي خيابان سميه، شماره ٤٢٤، کدپستي ١٥٩١٤ يا صندوق پستي ٤٤١٣-١٥٨٧٥ http://www.aut.ac.ir/general/announcement.htm

اخبار روزنامه ها