آگهي استخدام پيماني مركز ملي جهاني شدن

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   27 امرداد 1389-18 August 2010بازدید 4622


آگهي استخدام پيماني مركز ملي جهاني شدن

مركز ملي جهاني شدن براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي، از محل مجوز استخدامي شماره 79374/9/200 مورخ 28/9/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، تعداد 20 نفر از افراد واجد شرايط ذيل را از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني براي خدمت در شهر تهران استخدام مي‌نمايد. فرم آگهی استخدام : http://globalization.ir/

آگهي استخدام مركز ملي جهاني شدن
اخبار روزنامه ها