دوره مقدماتی تحلیل آماری بانرم افزار SPSS در همدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   13 خرداد 1392-03 June 2013بازدید 2177

دوره مقدماتی تحلیل آماری بانرم افزار SPSS در همدان


محتوای دوره:  معرفي نرم افزار SPSS، تعريف متغيرها و مقياس ها، انواع روش هاي تحقيق، انواع ابزارهاي تحقيق

- شيوه کارکردن با نرم افزار (تعريف متغيرها در Variable View و واردکردن داده در Data View)
- چگونگي محاسبه شاخص¬هاي مرکزي (ميانگين، ميانه و نما) و پراکندگي (واريانس، انحراف معيار و...)
- چگونگي انتخاب و رسم نمودار براي متغيرهاي کمي و کيفي
- نحوه اجراي دستورهاي Compute و Recode
- چگونگي محاسبه انواع همبستگي پيرسون، اسپيرمن و کندال
- آزمون کاي اسکوئر (معرفي آزمون کاي اسکوئر، چگونگي انجام آزمون کاي اسکوئر تک‌نمونه اي، چگونگي انجام آزمون کاي اسکوئر چندبعدي استقلال، چگونگي محاسبه ميزان هم‌خواني متغيرها و...)
- چگونگي محاسبه انواع شاخص هاي پيوند و رابطه
- مرور كامل نرم¬افزار SPSS از ورود داده تا گرفتن خروجي فوق¬الذکر

زمان تشکیل کلاسها:تیر 92

مدت دوره:24ساعت

ظرفیت دوره:15نفر

شهریه  دوره :هرنفر200هزارتومان

گواهینامه پایان دوره : امکان ارائه گواهینامه دارد

مخاطبین:کلیه دانشجویان وفارغ التحصیلان در کلیه مقاطع وپژوهشگران.....


تلفن تماس :


08112513073

آدرس سایت نمایندگی :

www.unp.ir/hamedan


ثبت نام دوره

 

 

 


دوره مقدماتی تحلیل آماری نرم افزار SPSS همدان
اخبار روزنامه ها