استخدام پرستار و پزشک در بیمارستان چشم پزشکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   22 فروردین 1391-10 April 2012بازدید 3086استخدام پرستار و پزشک در بیمارستان چشم پزشکی

بیمارستان چشم پزشکی نور برای تکمیل کادر پرستاری و پذیرش و مدارک پزشکی خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری مینماید.

noorvision.com


استخدام پرستار استخدام پزشک
اخبار روزنامه ها