سومين كنفرانس ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / سلامت و بهداشتارسال شده در   22 آبان 1392-13 November 2013بازدید 737


 محورهاي همايش-تنوع زيستي، اكوسيستم ها و توسعه پايدار

-توسعه صنعتي، كشاورزي، شهري و توسعه پايدار
-جغرافياي طبيعي و توسعه پايدار
-آلودگي ها و ارزيابي محيط زيست و توسعه پايدار
-آموزش، مديريت، حقوق، اقتصاد و توسعه پايدار
-اقليم، سلامت و توسعه پايدار
-نقش جوامع محلي يا NGO ها و توسعه پايدار
-مدل سازي و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
- ساير زمينه هاي زيست محيطي و توسعه پايدار: (گردشگري، انرژي، فرهنگ آموزش، منابع آب، بهداشت، ايمني، HSE، جنگل و مرتع، جمعيت)
محورهاي همايش   
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 آذر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 30 بهمن و اول اسفند 1392
سايت همايش: www.hesd.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0761-6677502
آدرس دبيرخانه: بندرعباس-بلوار دانشگاه-پرديس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس-ساختمان دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم-دبيرخانه همايش
محل برگزاري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
ایمیل: hesd2014@gmail.com

اخبار روزنامه ها