نحوه تاثير معدل در کنکور دستياري و مهمترين تغييرات آزمون سي و نهم

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   20 مهر 1390-12 October 2011بازدید 2682
نحوه تاثير معدل در کنکور دستياري و مهمترين تغييرات آزمون سي و نهمدبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي با اشاره به برگزاري سي و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار در فروردين 91 گفت: معدل در آزمون پذيرش دستيار به صورت تاثير مثبت درنظر گرفته مي شود.

دکتر سيداميرمحسن ضيايي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگراني برخي از داوطلبان دستياري براي اعمال معدل دوره پزشکي در آزمون دستياري گفت: نمرات و معدل داوطلبان با روشهاي رياضي به صورت همگن ديده خواهد شد و در سالهاي اول اجراي طرح تحول به صورت ترجيحي ديده مي شود.

وي افزود: داوطلبان آزمون دستياري نگران نباشند چرا که معدل تا زمان استاندارد شدن کليه روشها، به صورت تاثير مثبت در نظر گرفته مي شود.

ضيايي يادآور شد: هيچ ضرري به داوطلبان از طريق اعمال معدل دوره پزشکي در آزمون دستياري تحميل نمي شود و دقيقاً همانند فرآيند کنکور که نمرات دروس به صورت مثبت ديده شده در اينجا هم به همين روش عمل مي شود.

دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تاکيد کرد: مهمترين تغيير در آزمون دستياري، تغيير زمان برگزاري آزمون دستياري دوره سي و نهم بود و با توجه به اينکه اين آزمون پيش از اين در دو ماه پاياني هر سال برگزار مي شد که اين بار دوره سي و نهم آن در تاريخ 31 فروردين ماه سال 91 برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس طرح تحول پذيرش دستياري، تغييراتي در نحوه پذيرش دستيار انجام مي گيرد که از آن جمله مي توان به نحوه تاثير آزمون چهارگزينه اي و درون دانشگاهي اشاره کرد.

طرح تحول نظام پذيرش دستيار در دو مرحله انجام مي گيرد که در مرحله اول تغييرات همچنان در آزمون متمرکز و در مرحله دوم تغييرات در آزمونهاي درون دانشگاهي اعمال خواهد شد. تاثير مصوبات مربوط به آزمون متمرکز 20 درصد از نمره کل خواهد بود و ساير تاثيرات مربوط به محتواي آزمون خواهد بود. اين تغييرات به گونه اي است که براي آزمون متمرکز کتبي و چند گزينه اي ضرايب متفاوتي بر سئوالات و بر حسب انتخاب رشته هاي مختلف داوطلبان اعمال خواهد شد.

در مرحله دوم طرح تحول پذيرش دستيار پزشکي موضوعاتي از جمله مصاحبه ساختارمند، اعمال نتايج آزمون داخل دانشگاهي در انتهاي دوره کارورزي در اين مرحله اعمال مي شود.
تاثير معدل،کنکور،دستياري،تغييرات آزمون
اخبار روزنامه ها