جدول کامل توزیع کارت کنکور دانشگاه آزاد در تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   08 تیر 1388-29 June 2009بازدید 1744


جدول کامل توزیع کارت کنکور دانشگاه آزاد در تهران

آزمون سراسری سال 88 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد طی روزهای 11 و 12 تیرماه برگزار خواهد شد. مهر: کارت آزمون رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از روز یکشنبه هفتم تیر ماه تا روز سه شنبه نهم تیر ماه در حوزه های سراسر کشور توزیع می شود و روز چهارشنبه دهم تیرماه نیز به توزیع کارت متاخرین و رفع نقص کارت داوطلبان اختصاص دارد. کارت ورود به جلسه آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در چهار حوزه مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه علوم پایه تهران شمال،دانشکده تربیت معلم تهران جنوب، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مرکز مخصوص دختران و سه حوزه دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب، مجمتع دانشگاهی ولیعصر(عج) تهران مرکز، دانشکده علوم انسانی تهران شمال مخصوص پسران توزیع خواهد شد. حوزه های پسران *دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب: صبح روز یکشنبه هفتم تیر: حرف الف از شماره شناسنامه یک تا 13427180 عصر روز یکشنبه هفتم تیر: حرف الف از شماره شناسنامه 13427181 الی آخر صبح روز دوشنبه هشتم تیر: حرف ب از شماره شناسنامه یک الی آخر عصر روز دوشنبه هشتم تیر: حروف (پ، ت، ث) از شماره شناسنامه یک الی آخر صبح روز سه شنبه نهم تیر: حروف (ج،چ) از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف ح از شماره شناسنامه یک تا 13423241 عصر روز سه شنبه نهم تیر: حرف ح از شماره شناسنامه 13423242 الی آخر و حرف خ از شماره شناسنامه یک الی آخر *مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) تهران مرکز: صبح روز یکشنبه هفتم تیر: حروف د، ذ از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف ر از شماره شناسنامه یک تا 13513907 عصر روز یکشنبه هفتم تیر: حرف ر از شماره شناسنامه 13513908 تا آخر و حروف (ز، ژ) از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف س از شماره شناسنامه یک تا 11440201 صبح روز دوشنبه هشتم تیر: حرف س از شماره شناسنامه 11440202 الی آخر و حرف ش از شماره شناسنامه یک تا 13862431 عصر روز دوشنبه هشتم تیر: حرف ش از شماره شناسنامه 13862432 تا آخر و حروف (ص، ض، ط) از شماره شناسنامه یک الی آخر صبح روز سه شنبه نهم تیر: حروف (ظ،ع، غ) از شماره شناسنامه یک الی آخر عصر روز سه‌ شنبه نهم تیر: حروف (ف، ق) از شماره شناسنامه یک الی آخر *دانشکده علوم انسانی تهران شمال: صبح روز یکشنبه هفتم تیر: حرف ک از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف گ از شماره شناسنامه یک تا 13387723 عصر روز یکشنبه هفتم تیر: حرف گ از شماره شناسنامه 13387724 الی آخر، حرف ل از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف م از شماره شناسنامه یک تا 11016914 صبح روز دوشنبه هشتم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 11016915 تا 14237342 عصر روز دوشنبه هشتم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 14237343 الی آخر صبح روز سه شنبه نهم تیر: حرف ن از شماره شناسنامه یک تا 1361014342 عصر روز سه شنبه نهم تیر: حرف ن از شماره شناسنامه 1361014343 الی آخر و حروف (و،ه، ی) از شماره شناسنامه یک الی آخر. حوزه های دختران *مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واحد تهران مرکز: صبح روز یکشنبه هفتم تیر : حرف الف از شماره شناسنامه یک تا 13605321 عصر روز یکشنبه هفتم تیر : حرف الف از شماره شناسنامه 13605322 تا آخر صبح روز دوشنبه : حرف ب از شماره شناسنامه یک الی آخر عصر روز دوشنبه هشتم تیر : حروف (پ، ت، ث) از شماره شناسنامه یک الی آخر صبح روز سه شنبه : حروف (ج، چ) از شماره شناسنامه یک تا آخر و حرف ح از شماره شناسنامه یک تا 40755 - حرف «ح» از شماره شناسنامه 40756 تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تیر *دانشکده علوم پایه تهران شمال: صبح یکشنبه هفتم تیر: حرف خ از شماره شناسنامه یک تا آخر و حرف د از شماره شناسنامه یک تا 15710874 عصر روز یکشنبه هفتم تیر : حرف د از شماره شناسنامه 15710875 الی آخر و حرف ذ از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف ر از شماره شناسنامه یک تا 14116588 صبح روز دوشنبه هشتم تیر : حرف ر از شماره شناسنامه 14116589 الی آخر و حروف ( ز، ژ) از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف س از شماره شناسنامه یک تا 1377 عصر روز دوشنبه هشتم تیر : حرف س از شماره شناسنامه 1378 الی آخر صبح روز سه شنبه نهم تیر : حرف ش از شماره شناسنامه یک تا 1270756370 عصر روز سه شنبه نهم تیر : حرف ش از شماره شناسنامه 1270756371 تا آخر و حروف ( ص، ض) از شماره شناسنامه یک الی آخر *دانشکده تربیت معلم مرکز بهار تهران جنوب: صبح روز یکشنبه هفتم تیر :حروف (ط، ظ) از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف ع از شماره شناسنامه یک تا 12954950 عصر روز یکشنبه هفتم تیر : حرف ع از شماره شناسنامه 12954951 الی آخر صبح روز دوشنبه هشتم تیر : حرف غ از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف ف از شماره شناسنامه یک تا 13921241 عصر روز دوشنبه هشتم تیر : حرف ف از شماره شناسنامه 13921242 الی آخر و حرف ق از شماره شناسنامه یک تا 13450492 صبح روز سه شنبه نهم تیر: حرف ق از شماره شناسنامه 13450493 الی آخر و حرف ک از شماره شناسنامه یک تا 12351342 عصر روز سه شنبه نهم تیر : حرف ک از شماره شناسنامه 12351343 الی آخر *دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مرکز: صبح روز یکشنبه هفتم تیر: حروف ( گ، ل) از شماره شناسنامه یک الی آخر و حرف م از شماره شناسنامه یک تا 1377680 عصر روز یکشنبه هفتم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 1377681 تا 13532413 صبح روز دوشنبه هشتم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 13532414 تا 440130727 عصر روز دوشنبه هشتم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 440130728 الی آخر و حرف ن از شماره شناسنامه یک تا 11500751 صبح روز سه شنبه نهم تیر: حرف م از شماره شناسنامه 11500752 تا آخر و حرف و از شماره شناسنامه یک تا 3318 عصر روز سه شنبه نهم تیر: حرف و از شماره شناسنامه 3319 تا آخر و حروف ( ه، ی) از شماره شناسنامه یک الی آخر. چگونگی رفع نقص کارت ورود به جلسه چنانچه داوطلبان پس از دریافت کارت ورود به جلسه مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، دین و زبان خارجه ملاحظه کردند لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دریافت فرم رفع نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام کرده و فرم تکمیل شده را تحویل باجه رفع نقص دهند. بدیهی است این درخواست ها در صورتی مورد رسیدگی و اقدام قرار خواهد گرفت که مورد اصلاحی با مندرجات فرم اطلاعات فردی ثبت نام اینترنتی داوطلب مطابقت داشته باشد. آزمون سراسری سال 88 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد طی روزهای 11 و 12 تیرماه برگزار خواهد شد.
اخبار روزنامه ها