سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 89 -

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   15 دی 1390-05 January 2012بازدید 10403


سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 89 -90سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مدیریت آموزشی آزمون دكتری آزاد 1390.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 29 صفحه
نام دروس :
رفتار سازمانی در موسسات آموزشی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
روش ها و فنون تدریس (بدون پاسخ تشریحی)
فلسفه مدیریت آموزشی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان):24550 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مدیریت صنعتی  آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 24 صفحه
نام دروس :
تئوری های سازمان و مدیریت (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
مدیریت تولید و عملیات (بدون پاسخ تشریحی)
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (بدون پاسخ تشریحی)
آمار و روش تحقیق (بدون پاسخ تشریحی)
اقتصاد (بدون پاسخ تشریحی)
رفتار سازمانی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان): 6000 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مدیریت تکنولوژی  آزمون دكتری آزاد 1389.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 26 صفحه
نام دروس :
آمار و روش تحقیق (یک سوال با پاسخ تشریحی و چهار سوال بدون پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
انتقال تکنولوژی (دو سوال با پاسخ تشریحی و سه سوال بدون پاسخ تشریحی)
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (بدون پاسخ تشریحی)
اقتصاد (بدون پاسخ تشریحی)
مدیریت نوآوری (سه سوال با پاسخ تشریحی و دو سوال بدون پاسخ تشریحی)
تئوری های سازمان ،مدیریت و رفتار(سه سوال با پاسخ تشریحی و دو سوال بدون پاسخ تشریحی)
پیش بینی تکنولوژی (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان):19350 تومان
سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته حسابداری  آزمون دكتری آزاد 1389.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 73 صفحه
نام دروس :
آمار و روش تحقیق (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
تئوری های حسابداری (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
حسابرسی (سه سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ تشریحی)
مدیریت مالی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
حسابداری مدیریت (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)

قیمت(تومان): 24750 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته حقوق خصوصی  آزمون دكتری آزاد 1389.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 19 صفحه
نام دروس :
آئین دادرسی مدنی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
حقوق تجارت (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
متون فقهی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
حقوق مدنی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (یک سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 16850 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون دکتری آزاد- گروه آزمایشی پزشکی

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی آزمون دكتری آزاد 1389 .

تعداد صفحات: 25 صفحه
نام دروس :
تاکسونومی جدید (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
متابولیسم گیاهی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
اکولوژی پوشش های گیاهی(هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زیست شناسی تکوینی در گیاهان(هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
جذب و انتقال (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 27000 تومان
سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 31 صفحه
نام دروس :
تاکسونومی جدید (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
متابولیسم گیاهی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
اکولوژی پوشش های گیاهی(هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زیست شناسی تکوینی در گیاهان(هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ)
جذب و انتقال (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان):29200 تومانسئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی- میکروبیولوژی  آزمون دكتری آزاد 1389 .

تعداد صفحات: 21 صفحه
نام دروس :
ژنتیک پروکاریوت ها (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ویروس شناسی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ایمنی شناسی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
فیزیولوژی میکروارگانیسم ها (3 سئوال از 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
میکروبیولوژی خاک (بدون پاسخ)
اکولوژی میکروارگانیسم ها (بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 26400 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی- میکروبیولوژی  آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 22 صفحه
نام دروس :
ژنتیک پروکاریوت ها (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ویروس شناسی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ایمنی شناسی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
فیزیولوژی میکروارگانیسم ها (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
میکروبیولوژی خاک (بدون پاسخ)
اکولوژی میکروارگانیسم ها (بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 27300 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی-سلولی و مولکولی آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 23 صفحه
نام دروس :
رونویسی و ترجمه (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زیست شناسی سلولی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ساختارDNA و همانند سازی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (با پاسخ تشریحی)
تنظیم بیان ژن (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ایمنی شناسی (بدون پاسخ)
بیوفیزیک سلولی(بدون پاسخ)
قیمت(تومان):23800 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مهندسی برق – مخابرات  آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 26 صفحه
نام دروس :
الکترومغناطیس (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
الکترومغناطیس پیشرفته (بدون پاسخ تشریحی)
ریاضیات مهندسی (بدون پاسخ تشریحی)
اخبار و سیستم (بدون پاسخ تشریحی)
فرآیندهای تصادفی (بدون پاسخ تشریحی)
مدار (10 سوال با پاسخ تشریحی و 10 سوال بدون پاسخ)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان): 9000 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک آزمون دكتری آزاد 1388.

تعداد صفحات: 18 صفحه
نام دروس :
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (9 سئوال از 9 سئوال با پاسخ تشریحی)
شیمی خاک (سه سوال با پاسخ تشریحی و شش سوال بدون پاسخ)
شیمی معدنی (بدون پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
بیولوژی خاک (بدون پاسخ تشریحی)
رابطه آب و خاک و گیاه (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان): 11800 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته زیست شناسی-سلولی و مولکولی آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 21 صفحه
نام دروس :
رونویسی و ترجمه (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زیست شناسی سلولی پیشرفته (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ساختارDNA و همانند سازی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
تنظیم بیان ژن (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
ایمنی شناسی (بدون پاسخ)
بیوفیزیک سلولی(بدون پاسخ)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ)
قیمت(تومان):19200 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 83 صفحه
نام دروس :
زبان عمومی (کلیه 120 سئوال با پاسخ های تشریحی)
زبانشناسی (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
ارزشیابی (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
مسائل آموزش زبان (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان): 42500 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان  آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 13 صفحه
نام دروس :
ادیان( 2سئوال با پاسخ های تشریحی-4 سئوال بدون پاسخ )
کلام و فرق (2 سئوال با پاسخ های تشریحی- 2 سئوال بدون پاسخ)
عرفان ( کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
زبان عربی (بدون پاسخ)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ)

قیمت(تومان): 11200 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 15 صفحه
نام دروس :
عرفان (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
کلام و فرق (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
ادیان (2سئوال با پاسخ های تشریحی- 4 سئوال بدون پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ)
زبان عربی (بدون پاسخ)
قیمت(تومان):11800 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته جغرافیای طبیعی آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 17 صفحه
نام دروس :
روش تحقیق در جغرافیا (كلیه سئوالات با پاسخ تشریحی)
هیدرولوژی (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
اقلیم شناسی عمومی و ایران (5 سئوال از 6 سئوال  با پاسخ های تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (3 سئوال بدون پاسخ)
ژئومورفولوژی عمومی و ایران (5 سئوال بدون پاسخ)

قیمت(تومان): 8000 تومان

سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته جغرافیای طبیعی آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 16 صفحه
نام دروس :
روش تحقیق در جغرافیا (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
ژئومورفولوژی عمومی و ایران (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
هیدرولوژی (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
اقلیم شناسی عمومی و ایران (1  سئوال از 2 سئوال با پاسخ های تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (3 سئوال بدون پاسخ)

قیمت(تومان):12 هزار تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مشاوره آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 23 صفحه
نام دروس :
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ)
آمار و روش تحقیق در مشاوره (بدون پاسخ)
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
نظریه های مشاوره و روان درمانی (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی و تحصیلی (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
نظریه ها و روش های مشاوره خانواده (كلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان): 20500 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته علوم مرتع  آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 26 صفحه
نام دروس :
مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز (هر 6 سئوال با پاسخ تشریحی)
اصلاح مراتع و شناسایی گیاهان مرتعی (9 سئوال از 10 سئوال با پاسخ تشریحی)
تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مرتع (5 سئوال از 9 سئوال با پاسخ تشریحی)
جامعه شناسی گیاهی(2 سئوال از 4 سئوال با پاسخ تشریحی)
تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی (2 سئوال از 7 سئوال  با پاسخ تشریحی)
احیاء مناطق خشک و نیمه خشک (16 سئوال از 20 سئوال  با پاسخ تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 38 هزار و پانصد تومانسئوالات و پاسخ های تشریحی رشته شیمی-شیمی آلی  آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 22 صفحه
نام دروس :
زبان تخصصی انگلیسی (هر 4 سئوال با پاسخ های تشریحی)
اسپکتروسکوپی مواد آلی(4 سئوال از 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
شیمی فیزیک آلی (4 سئوال از8 سئوال با پاسخ های تشریحی)
شیمی هتروسیکلها (یك سئوال بدون پاسخ)
سنتز مواد آلی (1 سئوال از 1 سئوال با پاسخ تشریحی)
شیمی آلی پیشرفته (3 سئوال از 6 سئوال با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان):26100 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته شیمی-شیمی آلی آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 24 صفحه
نام دروس :
سنتز مواد آلی ( 1 سئوال از 1 سئوال با پاسخ های تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (هر 2 سئوال با پاسخ های تشریحی)
شیمی هتروسیکل ها (بدون پاسخ)
شیمی آلی پیشرفته (3 سئوال از 6 سئوال با پاسخ های تشریحی)
اسپکتروسکوپی مواد آلی (3 سئوال از 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
شیمی فیزیک آلی (4 سئوال از 6 سئوال با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان): 17900 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ترویج و آموزش کشاورزی آزمون دكتری آزاد 1389.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 20 صفحه
نام دروس :
ترویج کشاورزی (2 سئوال از 5 سئوال با پاسخ تشریحی)
متون تخصصی زبان انگلیسی (یک سئوال از 3 سئوال با پاسخ تشریحی)
مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی (2 سئوال از 5 سئوال با پاسخ تشریحی)
آموزش کشاورزی (کلیه 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
آموزشهای مستمر (4 سئوال از 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
آمار اجتماعی (4 سئوال از 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
جامعه شناسی توسعه (1 سئوال از 5 سئوال با پاسخ های تشریحی)
قیمت(تومان): 20 هزار تومانسئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مهندسی شیمی آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 24 صفحه
نام دروس :
ریاضیات (بدون پاسخ تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
طرح رآکتور پیشرفته (یک سوال با پاسخ تشریحی و سه سوال بدون پاسخ)
ترمودینامیک پیشرفته (یک سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
انتقال حرارت پیشرفته (یک سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
مکانیک سیالات پیشرفته (یک سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ )
انتقال جرم و عملیات واحد (بدون پاسخ تشریحی)
پدیده انتقال بیولوژیکی  (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان):18700 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مهندسی عمران – آب  آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 19 صفحه
نام دروس :
متون تخصصی زبان انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل (چهار سوال از پنج سئوال با پاسخ تشریحی)
هیدرولیک پیشرفته (هر 7 سئوال با پاسخ تشریحی)
هیدرولوژی پیشرفته (بدون پاسخ تشریحی)
ریاضیات (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان): 13000 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مهندسی عمران - خاک آزمون دكتری آزاد 1389.

تعداد صفحات: 14 صفحه
نام دروس :
متون تخصصی زبان انگلیسی (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
دینامیک خاک (سه سوال با پاسخ تشریحی و دو بخش بدون پاسخ تشریحی)
مهندسی پی پیشرفته (کلیه سوالات با پاسخ تشریحی)
مکانیک خاک پیشرفته (یک سوال با پاسخ تشریحی و سه سوال بدون پاسخ)
ریاضیات (بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان): 21500 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته روابط بین الملل آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 25 صفحه
نام دروس :
تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران (هر 2 سوال با پاسخ تشریحی)
نظریه های روابط بین الملل (هر 3 سوال با پاسخ تشریحی)
حقوق سازمان های بین المللی (هر 2 سوال با پاسخ تشریحی)
اقتصاد سیاسی بین الملل (هر 2 سوال با پاسخ تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی (یک سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
قیمت(تومان):19300 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته مهندسی صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم  آزمون دكتری آزاد 1390.

تعداد صفحات: 28 صفحه
نام دروس :
ریاضیات عمومی (نه سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
تحقیق در عملیات 2 (چهار سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
تئوری های مدیریت (چهار سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
برنامه ریزی تولید و مدیریت موجودی (سه سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
آمار (پنج سوال با پاسخ تشریحی و یک سوال بدون پاسخ)
زبان تخصصی انگلیسی (بدون پاسخ تشریحی)
اقتصاد(بدون پاسخ تشریحی)
قیمت(تومان):25800 تومان


سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته توسعه کشاورزی آزمون دكتری آزاد 1388.

سال انتشار:1390
تعداد صفحات: 18 صفحه
نام دروس :
مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی ) 1 سئوال با پاسخ تشریحی- 4 سئوال بی پاسخ )
توسعه اقتصادی (3 سئوال با پاسخ های تشریحی - 1 سئوال بی پاسخ)
ترویج و توسعه روستایی (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
ارزشیابی پروژه (1 سئوال با پاسخ های تشریحی- 2 سئوال بی پاسخ)
آمار اجتماعی (کلیه سئوالات با پاسخ های تشریحی)
زبان تخصصی انگلیسی  (بدون پاسخ)
توسعه کشاورزی (بدون پاسخ)
قیمت(تومان): 15 هزار تومان


توضیحات : تمامی بسته ها توسط هیات علمی سامانه مدیریت ایران تهیه گردیده .
برای خرید هر بسته می توانید از همین دکمه خرید زیر استفاده نمایید .
سئوالات پاسخ های تشریحی آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 89

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

اخبار روزنامه ها