دانشگاه گیلان دانشجويان مشمول استعدادهای درخشان در دوره دکتری را بدون آزمون می پذیرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   08 تیر 1391-28 June 2012بازدید 4501
دانشگاه گیلان دانشجويان مشمول استعدادهای درخشان در دوره دکتری را بدون آزمون می پذیرد

پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:بر اساس "آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر" مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (ابلاغيه 3536/21 مورخ 31/6/86) و "دستورالعمل اجرايي" مصوب شوراي آموزشي (صورت جلسه مورخ.24/2/1391) دانشگاه گيلان از بين دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسي ارشد و مشمول اين آکهي که تقاضاي ايشان جهت بررسي و ارزيابي از تاريخ 16/03/91 الي 14/04/91 مستقيما به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه رسيده باشد، در رشته هاي مندرج در ليست تعداد محدودي دانشجو پذيرش مي نمايد.

ليست رشته هاي ارائه شدهالف) شرايط عمومي:

1-     دارا بودن صلاحيت عمومي جهت ادامه تحصيل
2-     نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

تبصره (1) : ارائه گواهي مبني بر اتمام دوره خدمت تا پايان شهريورماه 91 براي داوطلبان در حال خدمت.
تبصره (2) : داشتن دفترچه آماده به خدمت براي مهرماه 91 به بعد.

ب) شرايط اختصاصي:
دانش آموختگان کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي داخل و يا معتبر خارج از کشور (مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) که از تاريخ دفاع از رساله ايشان حداکثر 2 سال گذشته و حداقل يکي از دو شرط زير را دارا باشند، مي توانند درخواست اخذ پذيرش و ادامه تحصيل در اين دوره نمايند:
1- دانشجويان کارشناسي ارشد که کليه واحدهاي درسي خود (غيراز پايان نامه) را حداکثر در 3 ترم  و دوره کارشناسي ارشد خود را حداکثر در 5 ترم و با حداقل معدل 17 (بدون احتساب پايان نامه) و پايان نامه خود را با درجه عالي گذرانده باشند و داراي حداقل يک مقاله چاپ شده و يک مقاله پذيرش شده در مجلات علمي - پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي باشند.
تبصره (1) : مقالات بايستي در راستاي رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد متقاضي بوده و از کار پژوهشي متقاضي در طول دوره کارشناسي ارشد ايشان، تهيه شده باشد. چنانچه مقاله مربوط به هر نوع فعاليت پژوهشي مستقل از تز در دوران کارشناسي ارشد باشد، لازم است مدرکي دال بر تاييد آن از سوي مرکز سفارش دهنده پژوهش ارائه گردد.
تبصره (2) : مقاله چاپ شده به صورت Online در سايت مجله به عنوان چاپ شده محسوب مي گردد.

2. دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد با معرفي نامه معتبر از معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با حداقل معدل 17.
تبصره (1) : دانشجويان کارشناسي ارشد فعلي دانشگاهها بايد گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا پايان شهريور ماه سال 91 ارائه نمايند.
تبصره (2) : الويت استفاده از اين آيين نامه در شرايط يکسان براي متقاضياني است که دوره کارشناسي ارشد آنها هم رشته و گرايش با دوره دکتراي مورد تقاضا باشد (تشخيص ميزان همپوشاني بعهده گروه برگزار کننده دوره دکتري است).
تبصره (3):  داوطلباني که در يکي از آزمون هاي زبان انگليسي به شرح ذيل آمده است، شرکت نموده و حداقل نمره قبولي را احراز نمايند (حداقل نمره 50 درMSRT ، نمره 500 در TOLIMO، نمره 500 در TOFEL، نمره 50/5 در IELTS است) در شرايط يکسان در اولويت پذيرش خواهند بود.
تبصره (4) : پذيرش نهايي پس از تاييد مدارک ارسالي داوطلبان، انجام مصاحبه علمي و رعايت مقرارت مربوط به پذيرش دانشجو انجام خواهد شد. لذا داشتن شرايط اوليه و تحويل مدارک، به منزله پذيرش قطعي تلقي نمي‌شود و هيچ‌گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي‌کند.
تبصره (5) :  تحصيل در دوره دکتري به صورت تمام وقت و تابع مقرارت حاکم بر ساير داتشجويان در دانشگاه گيلان است.

ج) نحوه ثبت نام:
داوطلبان مي بايست کليه مدارک لازم را حداکثر تا پايان وقت اداري 14/04/91 با پست پيشتاز به نشاني : "کيلومتر 6 جاده رشت به قزوين- مجتمع دانشگاه گيلان- سازمان مرکزي (ساختمان شماره 2) صندوق پستي 1159-41635 دفتر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه گيلان" ارسال نمايند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روي پاکت عنوان "مربوط به پذيرش بدون آزمون دکتري " نام رشته  و گرايش دوره دکتري ذکر شود. ارسال فايل الکترونيکي مدارک- بصورت فشرده ( zipيا winrar) شده با نام متقاضي ( FamilyName_PhDName.zip) با حجم حداکثر 2 مگابايت تا پايان وقت اداري 14/04/91 از طريق پست الکترونيک به آدرس octgu@guilan.ac.ir  الزاميست. کليه فرم ها بصورت تايپ شده تکميل و ارسال گردند.

د)مدارک مورد نياز
۱-فرم تکميل شده تقاضانامه ثبت نام آزمون
(فرم شماره 1)
- دو قطعه عکس ۴*۳ جديد با ذکر مشخصات در پشت آنها (يک قطعه عکس به فرم شماره 1 الصاق شود).
3- تصوير کارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
4- اصل فيش واريزي به مبلغ چهارصد هزار ريال (000/400 ريال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره (2177304401000) به نام تمرکز وجوه درآمدهاي دانشگاه گيلان نزد سيباي بانک ملي شعبه مرکزي رشت.
5- تصوير گواهي کارشناسي و کارشناسي ارشد و ريز نمرات.
تبصره: براي دانشجويان نيمسال آخر دوره کارشناسي ارشد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تاييد اتمام دورة مزبور تا پايان شهريور ۱۳۹۱
(فرم شماره 2)از دانشگاه محل تحصيل. همچنين ارسال ريز نمرات واحدهاي گذرانيده شده ضروت دارد.
6- تکميل فرم درخواست متقاضيان پذيرش تحصيل در مقطع دکتري
(فرم شماره 3)

- تصوير کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد.
8- تصوير گواهي مربوط به احراز حداقل نمره مورد پذيرش دانشگاه در زبان انگليسي (موضوع بند ب-3) براي دارندگان مدرک مورد نظر.
9- مدارک مربوط به دارا بودن شرايط لازم براي استفاده از آيين نامه (موضوع بند ب-1 و ب-2). کپي کامل از مقالات و يا گواهي دانشجوي نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد.
10- توصيه نامه از استاد راهنما و يک استاد ديگر از دوره کارشناسي ارشد.

گروه آموزشي پذيرنده پس از بررسي و تاييد مدارک علمي ارسالي از متقاضيان واجد شرايط اين آيين نامه، مصاحبه به عمل آورده و نتايج را به دفتر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه ارسال مي کند.
تبصره : به مدارک ناقص و يا دريافت شده پس از تاريخ ذکر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پس از بررسي اوليه مدارک در طي 2 هفته توسط دفتر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه، مدارک جهت ارزيابي به گروه آموزشي مربوطه ارسال مي گردد. در هر گروه نسبت به سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي هريک از متقاضيان طي 3 هفته ارزيابي هاي کمي و کيفي صورت مي گيرد. پس از انجام مصاحبه توسط گروه، نتيجه با در نظر گرفتن شرايط، ويژگيها و امتيازات از طريق دانشکده به دفتر شوراي هدايت استعداد درخشان دانشگاه اعلام مي گردد. بررسي نهايي در شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و طي برگزاري جلسه مشترک با مديران تحصيلات تکميلي دانشگاه انجام مي گيرد. دانشجويان ممتاز حائز شرايط تا پايان مرداد ماه به دفتر شوراي هدايت استعداهاي درخشان وزارت علوم معرفي مي گردند. داوطلبان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند در وقت اداري با دفتر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه با شماره تلفن هاي    7-6690274 0131  داخلي 2089 تماس حاصل نمايند.
دانشگاه گیلان دانشجويان استعدادهای درخشان دکتری پذیرش بدون آزمون

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

گرایش های رشته دکتری مهندسی هسته ای حذف نشد

اخبار روزنامه ها