امكان حذف واژه «معادل» از مدرک و ارزشيابي مدارك «تحصيلات ناتمام» و «دانشگاههاي غيرمعتبر»

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / مصوبات آموزش عالیارسال شده در   28 اسفند 1386-18 March 2008بازدید 3543


آخرين تغييرات در ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين آيين‌نامه طول تحصيل و زمان متعارف براي تکميل دوره‌هاي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشــد و دکتري به ترتيب دو، چهار، دو و سه سال تعيين شده است. تحصيلات حضوري نيز تحصيلاتي است که براي انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تحصيل بيش از دو سوم طول تحصيل و تحصيلات نيمه حضوري، تحصيلاتي است که براي انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تحصيل بين يک سوم الي دو سوم طول تحصيل باشد و تحصيلات غيرحضوري، تحصيلاتي است كه در نظامهاي آموزشي از قبيل مکاتبه اي، از راه دور، مجازي، الکترونيکي، مبتني بر اينترنت و غيره انجام شده باشد. بر اين اساس، اعتبارعلمي مؤسسات بر مبناي نظر"مرجع قانوني ذيربط" در کشورهاي متبوع و نظر کارشناسي اداره کل امور دانش آموختگان تعيين مي‌شود. همچنين، ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي تحت سه عنوان حضوري، نـيـمــه حـضــوري و غيرحضوري انجام مي شود و ذکر نظام آموزشي براي تحصيلات نيمه حـضـــوري و غيرحضوري در ارزشنامه ضروري است. نحوه ارزشيابي مدارک تحصيلي با توجه به مدارک پيش نياز بر اساس اين ضوابط، مدارک تحصيلي با توجه به مدارک پيش نياز به شرح ذيل ارزشيابي مي شوند: - مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي که منحصراً از مؤسسات معتبر اخذ شده باشند با ارائه مدرک ديپلم رسمي دوره متوسطه قابل ارزشيابي خواهند بود. - مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي ارشد يا دکتري از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلي قبلي اخذ شده اند براساس نظر مدير کل امور دانش آموختگان، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي و با توجه به نظام آموزشي متعارف در مؤسسه محل تحصيل، فاصله زماني شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل و در صورت لزوم با ارزيابي توانمنديهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي قابل ارزشيابي خواهند بود. در مورد آن دسته از دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخذ مقطع مربوط قابل ارزشيابي است. نحوه ارزشيابي مدارک تحصيلي رشته‌هاي هنري و صنعتي مدارک تحصيلي مربوط به برخي رشته‌هاي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه‌اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارايه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي خواهد رسيد به مأخذ يکي از مقاطع رسمي با قيـد واژه «حرفه اي» قابل ارزشيابي خواهد بود. شرايط حذف واژه "معادل " از مدارک حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسي و بالاتر که قبلاً ارزشيابي شده‌اند، در صورت تکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائي و يا کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودي مقطع بالاتر در داخل کشور امکانپذير است. همچنين، حذف واژه "معادل" آندسته از مدارک تحصيلات خارجي که قبلاً به مأخذ "معادل کارشناسي" ارزشيابي شده، حسب درخواست متقاضي با رعايـت دو شرط قابل بررسي است؛ مدرک مورد نظر در سطح کارشناسي و طول دوره حداقل چهار سال. نحوه ارزشيابي مدارك در خصوص تحصيلات ناتمام بر اساس اين گزارش تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشي مؤسسه محل تحصيل به صورت ذيل قابل ارزشيابي خواهد بود: - تحصيلات ناتمام دوره‌هاي کارشناسي، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهاي درسي يا معادل آن در نظام آموزشي سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــي" قابل ارزشيابي است. - تحصيلات ناتمام دوره‌هاي" کارشناسي ارشد پيوسته " چنانچه متقاضـي دروس لازم درسطح کارشناسي را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر به مأخذ"کارشناسي" قابل ارزشيابي است. چگونگي ارزشيابي مدارک از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي ارزشيابي مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشي، طول و کيفيت تحصيل، مي تواند حسب نظر مديرکل، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي يعني انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسي نتايج عملي و قابليتهـــاي حرفه‌اي، صورت پذيرد. مدارک تحصيلات خارجي درچارچوب مقاطع رسمي داخل کـشور ارزشيابي مي شـــود، کميسيونهاي ارزشيابي در تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قرار مي‌دهند. چگونگي ارزشيابي مدارک رشته‌هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" بر اساس اين گزارش، مدارک رشته‌هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه دانشگاههاي خارجي که مورد تاييد وزارت متبوع باشند با بررسي کيفي برابر ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد. همچنين، ارزشيابي مدارک "زبان خارجي ثالث" بنا به تشخيص کميسيون و با بررسي کيفي انجام مي‌شود. بر اساس اين دستورالعمل، بررسي و ارزشيابي مدارک مقطع دکتراي رشته هاي مربوط به زبان و ادبيات عربي، روسي و غيره که بنابه ضوابط مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين المللي است، مي تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر در کشورهاي مربوط انجام شود. بر اساس اين دستورالعمل، مدارک دوره هاي شش ساله تحصيل (MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامه و گذراندن 220 واحد، "دکتراي عمومي حرفه اي دامپزشکي" و بدون ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي‌شود. ضمنا مدارک دوره‌هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي شود. گفتني است، مدارک دوره Doctor of Business Administration چنانچه متضمن دفاع از رساله باشد به ماخذ دکتري و درغير اين صورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل در زمينه رشته تحصيلي، که متقاضي مولف اصلي آن بوده و در نشريات معتبر داراي نمايه بين المللي چاپ شده باشد، به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود. چگونگي ارزشيابي مدارك دانشگاههاي غيرمعتبر در آيين‌نامه جديد امكان ارزشيابي مدارك دانشگاههاي غير معتبر نيز فراهم شده است و بر اين اساس مدارک صادره از دانشگاه‌هايي که از نظر وزارت متبوع غيرمعتبر ولي از نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذيل قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند: - مدارک دوره هاي کارداني به شرط دارا بودن ديپلم کامل متوسطه از ايران يا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذ کارداني قابل بررسي و ارزشيابي است. - مدارک دوره هاي کارشناسي در صورت احراز هريک از شرايط ذيل براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذ کارشناسي قابل بررسي و ارزشيابي است: از طريق معرفي به يکي از دانشگاه‌هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و جامع علمي کاربردي جهت تعيين سطح و تکميل واحد، قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط و درصورت تمايل متقاضي، مدرک کارشناسي موردنظر به ماخذ کارداني (يک مقطع پايين تر) قابل بررسي و ارزشيابي است. پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضي قابل قبول نيست بر اساس اين گزارش، هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايي در ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي قابل بررسي است. صدور ارزشنامه طي اين مدت منوط به امضاي تعهدنامه مبني بر اعلام موافقت کتبي متقاضي با راي صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. بديهي است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود

ابلاغ مصوبه جدید وزارت علوم برای دانشجویان استعداد درخشان

امضاء طرح استیضاح وزیرعلوم به حد نصاب رسید

شهریه پایه ورودیهای قبل ازسال ۹۵ دانشگاه آزاد افزایش نمی یابد

تاکید وزیر علوم بر صرفه جویی در هزینه ها در این وزارت

جلسه روسای دانشگاهها با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

۳ دوره مشترک ارشد دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه های روسی برگزار می شود

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد.

ضرورت اجرای کامل مقررات مصوب در حوزه آموزش عالی

نامه دو وزیر به رئیس جمهور درباره وام شهریه

دلایل حذف گرایش در کارشناسی/ هم راستا با آموزش جهانی پیش می‌رویم

مشخص شدن اعضای شورای مرکزی و هیأت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

مصوبه جدید وزارت علوم درباره نمره مردودی

حذف ماده مربوط به تحصیل رایگان ایثارگران و قاریان در دانشگاه‌ها

انتشار متن کامل منشور حقوق دانشجویی

مصوبات جلسه هیات امنای خراسان رضوی دانشگاه آزاد

اخبار روزنامه ها