شرايط تبديل بورس علوم پزشکي خارج به داخل اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   06 بهمن 1387-25 January 2009بازدید 2084


معاونت آموزشي وزارت بهداشت بر اساس آيين نامه جديد اعطاي بورسیه تحصيلي خارج از کشور وزارت بهداشت، شرايط تبديل بورس علوم پزشکي خارج به داخل را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرايط اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، براي تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده ظرفيت مازاد در صورت تصويب شوراي اجرايي بورس ممانعتي وجود ندارد. طبق آيين نامه، اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است. وزارت بهداشت شهريه مربوطه به تبديل اين بورس را پرداخت مي کند و شهريه مربوطه از محل صرفه جويي ارزي به نام دانشجو در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد. معاونت آموزشي وزارت بهداشت بر اساس آيين نامه جديد اعطاي بورسیه تحصيلي خارج از کشور وزارت بهداشت، شرايط تبديل بورس علوم پزشکي خارج به داخل را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرايط اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، براي تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده ظرفيت مازاد در صورت تصويب شوراي اجرايي بورس ممانعتي وجود ندارد. طبق آيين نامه، اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است. وزارت بهداشت شهريه مربوطه به تبديل اين بورس را پرداخت مي کند و شهريه مربوطه از محل صرفه جويي ارزي به نام دانشجو در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.

اخبار روزنامه ها