ظرفيت و طراز رشته‌های آزمون كارشناسی ارشد علوم انسانی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / منابع کارشناسی ارشدارسال شده در   28 اسفند 1392-19 March 2014بازدید 46889


ظرفيت و طراز رشته‌های آزمون كارشناسی ارشد علوم انسانی

ظرفیت و طراز رشته های آزمون کارشناسی ارشد گروه آموزشی علوم انسانی در سال 1386
کد
نام رشته 
حاضران در جلسه
تعداد و درصد پذیرش به تفکیک جنس
میانگین نمره و معدل پذیرفته شدگان
زن
مرد
جمع
درصد
زن
درصد
مرد
درصد
جمع
درصد
نمره
معدل
1101
زبان و ادبیات فارسی
10262
4389
14651
8
596
65
335
36 931
7 51 16
1102
مجموعه علوم جغرافيايي(4گرايش)
3033
2784
5817
3
255
41 372
60
627
11 37 15
1103
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
449
707
1156
1 8
31 18
70 26
3
45 15
1104
زبان و ادبيات عربي(2گرايش)
2022
1275
3297
2 139
52 129
49 268
9 37 17
1105
مجموعه علوم اقتصادي(6گرايش)
3625
3709
7334
4 269
50 277
51 546
8
64 16
1106
مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي(6گرايش)
3063
3143
6206
4 144
33 295
68 439
8
48 16
1107
مجموعه تاريخ(4گرايش)
1648
1537
3185
2
160
43 220
58 380
12 31 16
1108
مجموعه علوم اجتماعي(9گرايش)
3949
3057
7006
4 173
46 207
55 380
6
43
15
1109
فرهنگ و زبان‌هاي باستاني
750
385
1135
1
39
60
26
40
65
6
53 16
1110
مجموعه زبان شناسي(2گرايش)
2352
1346
3698
2
157
64 90
37 247
7 46 16
1111
الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث
2868
1656
4524
3
254
65 141
36 395
9
34 16
1112
الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
2930
1908
4838
3 131
53
119
48 250
6 49 17
1113
الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي
1003
535
1538
1
126
63
75
38 201
14 37 17
1114
مجموعه الهيات و معارف اسلامي(3گرايش)
844
502
1346
1 30
62
19
39 49
4 39 17
1115
الهيات و معارف اسلامي-فقه شافعي(فقط براي اهل تسنن)
28
70
98
1 1
5 22
96 23
24 43 15
1116
مجموعه فلسفه(3گرايش)
450
444
894
1 64
37
112
64
176
20 35 16
1117
مجموعه علوم تربيتي1(8گرايش)
7989
5246
13235
7
308
54
264
47 572
5 43 16
1118
مجموعه علوم تربيتي2(4گرايش)
6925
2645
9570
5
271
70 118
31
389
5 48 16
1119
علوم كتابداري و اطلاع رساني
2281
791
3072
2
68
69 31
32
99
4 51 17
1120
مجموعه زبان فرانسه(3گرايش)
739
119
858
1
83
77
26
24
109
13
32
17
1121
مجموعه زبان انگليسي(3گرايش)
8995
3919
12914
7
268
52
254
39
522
5 50 17
1122
مجموعه زبان روسي
86
46
132
1 14
64 8
37 22
17 55 17
1123
مجموعه علوم تربيتي3(3گرايش)
1869
1199
3068
2 26
65
14
35
40
2 46 16
1124
مجموعه زبان آلماني(2گرايش)
188
59
247
1
13
65
7
35
20
9
59 18
1125
مديريت جهانگردي
532
504
1036
1 10
67 5
34 15
2 39 17
1126
مجموعه حقوق(3گرايش)
8554
15353
23907
12 275
34
551
67 826
4 55 16
1127
مجموعه ايران شناسي(3گرايش)
428
571
999
1
6
25
18
75
24
3 43 16
1130
مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل(6گرايش)
1554
3947
5501
3 81
23 284
78 365
7
47 16
1132
باستان شناسي
480
350
830
1
22
44 29
57
51
7 56 16
1133
مجموعه روانشناسي(5گرايش)
7072
2393
9465
5 237
76 77
25
314
4
54 17
1134
حسابداري
5255
7552
12807
7
51
29 130
72
181
2 55
17
1137
مجموعه مطالعات زنان(3گرايش)
1670
266
1936
1
59
87 9
14 68
4 40 15
1138
علوم ارتباطات اجتماعي
1117
1104
2221
2 25
44
32
57 57
3
47 16
1139
مددكاري اجتماعي
444
172
616
1
15
69
7
32 22
4 39 16
1140
پژوهش علوم اجتماعي
1361
1129
2490
2
29
53 26
48 55
3 46 15
1142
مجموعه مديريت(7گرايش)
8795
12464
21259
11
339
40 523
61 862
5 44 16
1146
برنامه‌ريزي‌،مديريت و آموزش محيط زيست
410
275
685
1
10
63 6
38 16
3 35 15
1148
مجموعه مديريت اجرايي(3گرايش)
2626
7341
9967
5 119
30 287
71
406
5 40
15
1152
مجموعه مدرس الهيات و معارف اسلامي(5گرايش)فقط طلاب و فضلاي حوزه علميه
118


ظرفيت طراز رشته‌ آزمون كارشناسی ارشد علوم انسانی
اخبار روزنامه ها