جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم انساني - جدید

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   10 امرداد 1392-01 August 2013بازدید 35151


جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم انساني

< a href='http://www.unp.ir/' target='_blank' >استخدام < a href='http://www.digita.ir/' target='_blank' >سئوالات کارشناسی ارشد < a href='http://www.citycenters.ir/' target='_blank' >فروشگاه محصولات دانشگاهی < a href='http://www.hamegan.biz/' target='_blank' >فروشگاه اینترنتی < a href='http://www.abarayeneh.ir/' target='_blank' >طراحی سایت < a href='http://www.hamegan.ir/' target='_blank' >اخبار تخصصی

رديف نام وكد رشته امتحاني رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان آن ميتوانند در اين رشته شركت كنند مواد امتحاني
1 مجموعه علوم جغرافيايي (جغرافياي سياسي، برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي روستايي، ژئومورفولوژي، طبيعي(اقليم‌شناسي)، اقليم‌شناسي و برنامه‌ريزي محيطي، طبيعي) كليه رشته­هاي علوم جغرافيايي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مكتب­ها و نظريه­هاي جغرافيايي
2 مجموعه علوم اقتصادي (اقتصاد نظري، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجي، اقتصاد پولي، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومي، علوم اقتصادي) رشته اقتصاد و كليه گرايشهاي آن 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- اقتصاد خرد و كلان
3 مجموعه تاريخ (تاريخ، تاريخ ايران باستان، تاريخ اسلام، تاريخ ايران اسلامي، تاريخ ايران بعد از اسلام، تاريخ ايران قبل ازاسلام، تاريخ محلي) تاريخ و كليه گرايش­هاي آن- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي- تاريخ تشيع- تاريخ ملل و تمدن اسلامي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- كليات تاريخ اسلام از عصر پيامبر(ص) تا سقوط دولت عثماني
4- كليات تاريخ ايران از اسلام تا 1332
4 مجموعه علوم اجتماعي (علوم اجتماعي، مددكاري اجتماعي، جمعيت‌شناسي، جامعه‌شناسي، رفاه اجتماعي، جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه، جامعه­شناسي- نظري فرهنگي، جامعه­شناسي- مسائل اجتماعي ايران، جامعه­شناسي- توسعه روستايي) جامعه شناسي انقلاب اسلامي- تبليغ و ارتباطات اجتماعي- توسعه روستايي- مطالعات جوانان- علوم اجتماعي- جامعه شناسي- مطالعات فرهنگي- جمعيت شناسي- فلسفه علوم اجتماعي- مطالعات زنان- مطالعات فرهنگي و رسانه- برنامه­ريزي توسعه منطقه­اي- پژوهش علوم اجتماعي- برنامه­ريزي و سياستگذاري منطقه­اي- مديريت خدمات اجتماعي- برنامه­ريزي شهري- حقوق ارتباطات جمعي- مديريت رسانه- مددكاري اجتماعي- برنامه­ريزي رفاه اجتماعي- رفاه اجتماعي 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مباني و نظريه­هاي جامعه و جمعيت­شناسي
5 فرهنگ و زبان­هاي باستاني فرهنگ و زبان­هاي باستاني 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- زبان فارسي ميانه و زبانهاي اوستا و فارسي باستان
4- تاريخ و فرهنگ ايران باستان
6 مجموعه الهيات و معارف اسلامي (علوم قرآن و حديث، علوم قرآني، اديان و عرفان، تاريخ و تمدن ملل اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه شافعي, مدرسي الهيات, شيعه شناسي, مذاهب كلامي, تصوف و عرفان اسلامي ) مدرسي معارف اسلامي (كليه گرايش­ها) مدرسي معارف اسلامي- انقلاب اسلامي كلام (كليه گرايش­ها) فلسفه دين- الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و حكمت اسلامي- فلسفه تعليم و تربيت- فلسفه و كلام اسلامي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- تفسير و كلام
4- زبان عربي
7 مجموعه فلسفه (فلسفه و حكمت اسلامي، فلسفه دين، فلسفه هنر، فلسفه غرب، منطق، فلسفه تطبيقي، فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه محض، فلسفه عصر جديد، فلسفه علم و فناوري، حكمت متعاليه، حكمت مشاء، اسلامي، فلسفه جديد و معاصر غرب، فلسفه قديم و قرون وسطي، دين پژوهي) مجموعه علوم تربيتي- الهيات و معارف اسلامي- اديان و عرفان- رياضي براي رشته منطق 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- فلسفه اسلامي و غرب
4- منطق
8 مجموعه علوم تربيتي (فلسفه تعليم وتربيت، برنامه‌ريزي درسي، مديريت آموزشي، روان‌شناسي تربيتي ، تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزش عالي، روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، برنامه­ريزي آموزشي, برنامه ريزي توسعه آموزش عالي, تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) كليه رشته­ها 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- روان­شناسي تربيتي
9 علوم كتابداري (كتابداري-كتابداري و اطلاع رساني، مديريت اطلاعات) تاريخ و فلسفه علم- فلسفه يا فلسفه اطلاعات- مشاوره و روانشناختي- تاريخ با گرايش اسنادي- جامعه شناسي- كتابداري و اطلاع رساني- مديريت- ارتباطات- زبان شناسي- مديريت اطلاعات و نسخ خطي- تاريخ- اقتصاد- فن­آوري اطلاعات- آرشيو 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- منابع و خدمات مرجع
10 مجموعه حقوق (عمومي، بين‌الملل عمومي، خصوصي، جزا و جرم‌شناسي, كيفري و جرم شناسي, فقه و حقوق خصوصي) حقوق خصوصي- حقوق بين­الملل- حقوق جزا و جرم شناسي- حقوق عمومي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصي (حقوق مدني، تجارت، بين­الملل خصوصي، بين­الملل عمومي، اساسي، اداري، فقه، حقوق جزاي عمومي، جزاي اختصاصي)
11 مجموعه علوم سياسي (روابط بين‌الملل،مطالعات منطقه‌اي، سياست‌گذاري عمومي، انديشه‌ سياسي جامعه‌شناسي سياسي، علوم سياسي- مسائل ايران، مطالعات منطقه­اي-اروپا، مطالعات منطقه­اي- آسياي مركزي و قفقاز، مطالعات منطقه­اي- مطالعات حوزه نفت، مطالعات منطقه­اي- خاورميانه، سياستگذاري فرهنگي)- مطالعات آمريكاي شمالي علوم سياسي- روابط بين­الملل- مطالعات منطقه­اي- جامعه شناسي- جغرافياي سياسي- اقتصاد بين­الملل 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- سياست­شناسي (مباني علم سياست، جامعه­شناسي سياسي، انديشه­هاي سياسي، سياست­هاي تطبيقي)
4- روش­شناسي علوم سياسي (روش­هاي پژوهشي، روش­هاي اثبات گرايي و فرا اثبات گرايي))
12 باستان­شناسي (پيش از تاريخ- دوران اسلامي- دوران تاريخي) باستان شناسي و گرايش­هاي مرتبط 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- ماقبل تاريخ (ايران و بين­النهرين)
4- قبل از اسلام و دوره­ اسلامي
13 حسابداري حسابداري- مديريت مالي و علوم مالي- مديريت با هر نوع گرايش- اقتصاد با هر نوع گرايش 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- تئوري­هاي حسابداري
14 مجموعه مديريت (بازرگاني، بازرگاني- بازاريابي، دولتي، صنعتي، فناوري اطلاعات، سياست­گذاري علم و فناوري، مالي، منابع انساني، اجرايي، توليد و عمليات، استراتژيك، سياست‌گذاري بخش عمومي، رفتاري، سيستم‌ها، بازاريابي بين‌الملل، تحقيق در عمليات، مديريت رسانه­اي، رفتار سازماني و مديريت منابع انساني) مديريت رسانه- دولتي(كليه گرايش­ها)- صنعتي(كليه گرايش­ها)- سيستم­هاي اطلاعات مديريت- مديريت(مالي، بيمه، اجرايي، شهري، ارتباطات اجتماعي)- مديريت كارآفريني (كليه گرايش­ها)- بازرگاني(كليه گرايش­ها)- منابع انساني- فناوري- هتل­داري- جهانگردي- mba- مهندسي صنايع 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- تئوري­هاي مديريت
15 مجموعه كارآفريني گرايش­هاي: كسب و كار- بخش عمومي- سازماني- فناوري- توسعه اقتصاد در كليه گرايش­ها- حقوق در كليه گرايش­ها- مديريت در كليه گرايش­ها- رشته­هاي فني مهندسي مرتبط با صنعت نفت و گاز (مهندسي اكتشاف)- حفاري و بهره­برداري پالايش و مخازن نفت و گاز 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي كارآفريني *
16 مشاوره و راهنمايي (مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلي) مشاوره و راهنمايي- مشاوره خانواده- مشاوره شغلي- روان شناسي باليني- روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- فنون و نظريه­هاي مشاوره و روان­درماني
17 علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي- مديريت رسانه- تبليغ و ارتباطات فرهنگي- جامعه شناسي- پژوهش علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي- مطالعات فرهنگي و رسانه- حقوق و ارتباطات جمعي- پژوهش در علوم اجتماعي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي فرهنگ و ارتباطات
18 محيط زيست – برنامه‌ريزي كليه رشته ها 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي برنامه­ريزي محيط زيست*

19
مجموعه روان‌شناسي (روان‌شناسي عمومي، روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي سلامت، علوم اعصاب شناختي، سنجش و اندازه‌گيري) ـ روان شناسي عمومي: ( روان شناسي(عمومي، باليني، تربيتي)- آموزش كودكان استثنايي- صنعتي و سازماني- شناختي- سنجش و اندازه­گيري- مشاوره و راهنمايي) ـ روان شناسي باليني: (روان­شناسي: عمومي، باليني، آموزش كودكان استثنايي) ـ سلامت: (روان شناسي عمومي) ـ سنجش و اندازه­گيري: (سنجش و اندازه­گيري- روان شناسي (تربيتي، باليني، صنعتي و سازماني، آموزش كودكان استثنايي)- آمار) ـ علوم اعصاب شناختي: (پزشكي عمومي- فيزيك پزشكي- فيزيولوژي و آناتومي- مهندسي پزشكي- مهندسي كامپيوتر، هوش مصنوعي و شبكه­هاي عصبي- روان شناسي شامل: شناختي و باليني، عمومي، آموزش كودكان استثنايي) 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- روان­شناسي رشد
20 آينده پژوهي كليه رشته­ها 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مديريت و برنامه­ريزي راهبردي *
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

جزئیات ۱۰۶ رشته بدون آزمون و پژوهش محور دکتری دانشگاه آزاد

پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه پیام نور

اصلاح و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تا ۲ ماه آینده

زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۶ به زودی از طریق شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابلاغ می‌شود

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۹۵و چگونگی پذیرش داوطلبان دکتری

اعلام نتایج پذیرش دانشجو دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران

5 مرداد : همایش رایگان موفقیت در آزمون دکتری مدیریت

20 تیر: همایش رایگان موفقیت در آزمون دکتری مدیریت - موسسه پژوهش

منابع آزمون ورودی دكتری زبان و ادبيات فارسی

راهنمای نوشتن مقاله ISI

پذیرش دكتری پژوهشی در پزشکی تغییر کرد

آزمونی با هزار اما و اگر- دانشگاهها در کنکور دکتری رد شدند

جزئیات مصاحبه رشته های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

اعلام تاریخ و محل مصاحبه ۹۲ رشته آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

زمان و محل مصاحبه دکتری بدون آزمون و پژوهش محور دانشگاه آزاد

مقاله نویسی ISI
اخبار روزنامه ها