جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم انساني - جدید

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   10 امرداد 1392-01 August 2013بازدید 34945


جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري سال 1390 - گروه آزمايشي علوم انساني

< a href='http://www.unp.ir/' target='_blank' >استخدام < a href='http://www.digita.ir/' target='_blank' >سئوالات کارشناسی ارشد < a href='http://www.citycenters.ir/' target='_blank' >فروشگاه محصولات دانشگاهی < a href='http://www.hamegan.biz/' target='_blank' >فروشگاه اینترنتی < a href='http://www.abarayeneh.ir/' target='_blank' >طراحی سایت < a href='http://www.hamegan.ir/' target='_blank' >اخبار تخصصی

رديف نام وكد رشته امتحاني رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان آن ميتوانند در اين رشته شركت كنند مواد امتحاني
1 مجموعه علوم جغرافيايي (جغرافياي سياسي، برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي روستايي، ژئومورفولوژي، طبيعي(اقليم‌شناسي)، اقليم‌شناسي و برنامه‌ريزي محيطي، طبيعي) كليه رشته­هاي علوم جغرافيايي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مكتب­ها و نظريه­هاي جغرافيايي
2 مجموعه علوم اقتصادي (اقتصاد نظري، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجي، اقتصاد پولي، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومي، علوم اقتصادي) رشته اقتصاد و كليه گرايشهاي آن 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- اقتصاد خرد و كلان
3 مجموعه تاريخ (تاريخ، تاريخ ايران باستان، تاريخ اسلام، تاريخ ايران اسلامي، تاريخ ايران بعد از اسلام، تاريخ ايران قبل ازاسلام، تاريخ محلي) تاريخ و كليه گرايش­هاي آن- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي- تاريخ تشيع- تاريخ ملل و تمدن اسلامي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- كليات تاريخ اسلام از عصر پيامبر(ص) تا سقوط دولت عثماني
4- كليات تاريخ ايران از اسلام تا 1332
4 مجموعه علوم اجتماعي (علوم اجتماعي، مددكاري اجتماعي، جمعيت‌شناسي، جامعه‌شناسي، رفاه اجتماعي، جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه، جامعه­شناسي- نظري فرهنگي، جامعه­شناسي- مسائل اجتماعي ايران، جامعه­شناسي- توسعه روستايي) جامعه شناسي انقلاب اسلامي- تبليغ و ارتباطات اجتماعي- توسعه روستايي- مطالعات جوانان- علوم اجتماعي- جامعه شناسي- مطالعات فرهنگي- جمعيت شناسي- فلسفه علوم اجتماعي- مطالعات زنان- مطالعات فرهنگي و رسانه- برنامه­ريزي توسعه منطقه­اي- پژوهش علوم اجتماعي- برنامه­ريزي و سياستگذاري منطقه­اي- مديريت خدمات اجتماعي- برنامه­ريزي شهري- حقوق ارتباطات جمعي- مديريت رسانه- مددكاري اجتماعي- برنامه­ريزي رفاه اجتماعي- رفاه اجتماعي 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مباني و نظريه­هاي جامعه و جمعيت­شناسي
5 فرهنگ و زبان­هاي باستاني فرهنگ و زبان­هاي باستاني 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- زبان فارسي ميانه و زبانهاي اوستا و فارسي باستان
4- تاريخ و فرهنگ ايران باستان
6 مجموعه الهيات و معارف اسلامي (علوم قرآن و حديث، علوم قرآني، اديان و عرفان، تاريخ و تمدن ملل اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه شافعي, مدرسي الهيات, شيعه شناسي, مذاهب كلامي, تصوف و عرفان اسلامي ) مدرسي معارف اسلامي (كليه گرايش­ها) مدرسي معارف اسلامي- انقلاب اسلامي كلام (كليه گرايش­ها) فلسفه دين- الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و حكمت اسلامي- فلسفه تعليم و تربيت- فلسفه و كلام اسلامي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- تفسير و كلام
4- زبان عربي
7 مجموعه فلسفه (فلسفه و حكمت اسلامي، فلسفه دين، فلسفه هنر، فلسفه غرب، منطق، فلسفه تطبيقي، فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه محض، فلسفه عصر جديد، فلسفه علم و فناوري، حكمت متعاليه، حكمت مشاء، اسلامي، فلسفه جديد و معاصر غرب، فلسفه قديم و قرون وسطي، دين پژوهي) مجموعه علوم تربيتي- الهيات و معارف اسلامي- اديان و عرفان- رياضي براي رشته منطق 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- فلسفه اسلامي و غرب
4- منطق
8 مجموعه علوم تربيتي (فلسفه تعليم وتربيت، برنامه‌ريزي درسي، مديريت آموزشي، روان‌شناسي تربيتي ، تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزش عالي، روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، برنامه­ريزي آموزشي, برنامه ريزي توسعه آموزش عالي, تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) كليه رشته­ها 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- روان­شناسي تربيتي
9 علوم كتابداري (كتابداري-كتابداري و اطلاع رساني، مديريت اطلاعات) تاريخ و فلسفه علم- فلسفه يا فلسفه اطلاعات- مشاوره و روانشناختي- تاريخ با گرايش اسنادي- جامعه شناسي- كتابداري و اطلاع رساني- مديريت- ارتباطات- زبان شناسي- مديريت اطلاعات و نسخ خطي- تاريخ- اقتصاد- فن­آوري اطلاعات- آرشيو 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- منابع و خدمات مرجع
10 مجموعه حقوق (عمومي، بين‌الملل عمومي، خصوصي، جزا و جرم‌شناسي, كيفري و جرم شناسي, فقه و حقوق خصوصي) حقوق خصوصي- حقوق بين­الملل- حقوق جزا و جرم شناسي- حقوق عمومي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصي (حقوق مدني، تجارت، بين­الملل خصوصي، بين­الملل عمومي، اساسي، اداري، فقه، حقوق جزاي عمومي، جزاي اختصاصي)
11 مجموعه علوم سياسي (روابط بين‌الملل،مطالعات منطقه‌اي، سياست‌گذاري عمومي، انديشه‌ سياسي جامعه‌شناسي سياسي، علوم سياسي- مسائل ايران، مطالعات منطقه­اي-اروپا، مطالعات منطقه­اي- آسياي مركزي و قفقاز، مطالعات منطقه­اي- مطالعات حوزه نفت، مطالعات منطقه­اي- خاورميانه، سياستگذاري فرهنگي)- مطالعات آمريكاي شمالي علوم سياسي- روابط بين­الملل- مطالعات منطقه­اي- جامعه شناسي- جغرافياي سياسي- اقتصاد بين­الملل 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- سياست­شناسي (مباني علم سياست، جامعه­شناسي سياسي، انديشه­هاي سياسي، سياست­هاي تطبيقي)
4- روش­شناسي علوم سياسي (روش­هاي پژوهشي، روش­هاي اثبات گرايي و فرا اثبات گرايي))
12 باستان­شناسي (پيش از تاريخ- دوران اسلامي- دوران تاريخي) باستان شناسي و گرايش­هاي مرتبط 1-زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- ماقبل تاريخ (ايران و بين­النهرين)
4- قبل از اسلام و دوره­ اسلامي
13 حسابداري حسابداري- مديريت مالي و علوم مالي- مديريت با هر نوع گرايش- اقتصاد با هر نوع گرايش 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- تئوري­هاي حسابداري
14 مجموعه مديريت (بازرگاني، بازرگاني- بازاريابي، دولتي، صنعتي، فناوري اطلاعات، سياست­گذاري علم و فناوري، مالي، منابع انساني، اجرايي، توليد و عمليات، استراتژيك، سياست‌گذاري بخش عمومي، رفتاري، سيستم‌ها، بازاريابي بين‌الملل، تحقيق در عمليات، مديريت رسانه­اي، رفتار سازماني و مديريت منابع انساني) مديريت رسانه- دولتي(كليه گرايش­ها)- صنعتي(كليه گرايش­ها)- سيستم­هاي اطلاعات مديريت- مديريت(مالي، بيمه، اجرايي، شهري، ارتباطات اجتماعي)- مديريت كارآفريني (كليه گرايش­ها)- بازرگاني(كليه گرايش­ها)- منابع انساني- فناوري- هتل­داري- جهانگردي- mba- مهندسي صنايع 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- تئوري­هاي مديريت
15 مجموعه كارآفريني گرايش­هاي: كسب و كار- بخش عمومي- سازماني- فناوري- توسعه اقتصاد در كليه گرايش­ها- حقوق در كليه گرايش­ها- مديريت در كليه گرايش­ها- رشته­هاي فني مهندسي مرتبط با صنعت نفت و گاز (مهندسي اكتشاف)- حفاري و بهره­برداري پالايش و مخازن نفت و گاز 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي كارآفريني *
16 مشاوره و راهنمايي (مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلي) مشاوره و راهنمايي- مشاوره خانواده- مشاوره شغلي- روان شناسي باليني- روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- فنون و نظريه­هاي مشاوره و روان­درماني
17 علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي- مديريت رسانه- تبليغ و ارتباطات فرهنگي- جامعه شناسي- پژوهش علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي- مطالعات فرهنگي و رسانه- حقوق و ارتباطات جمعي- پژوهش در علوم اجتماعي 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي فرهنگ و ارتباطات
18 محيط زيست – برنامه‌ريزي كليه رشته ها 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- نظريه­هاي برنامه­ريزي محيط زيست*

19
مجموعه روان‌شناسي (روان‌شناسي عمومي، روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي سلامت، علوم اعصاب شناختي، سنجش و اندازه‌گيري) ـ روان شناسي عمومي: ( روان شناسي(عمومي، باليني، تربيتي)- آموزش كودكان استثنايي- صنعتي و سازماني- شناختي- سنجش و اندازه­گيري- مشاوره و راهنمايي) ـ روان شناسي باليني: (روان­شناسي: عمومي، باليني، آموزش كودكان استثنايي) ـ سلامت: (روان شناسي عمومي) ـ سنجش و اندازه­گيري: (سنجش و اندازه­گيري- روان شناسي (تربيتي، باليني، صنعتي و سازماني، آموزش كودكان استثنايي)- آمار) ـ علوم اعصاب شناختي: (پزشكي عمومي- فيزيك پزشكي- فيزيولوژي و آناتومي- مهندسي پزشكي- مهندسي كامپيوتر، هوش مصنوعي و شبكه­هاي عصبي- روان شناسي شامل: شناختي و باليني، عمومي، آموزش كودكان استثنايي) 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- روان­شناسي رشد
20 آينده پژوهي كليه رشته­ها 1- زبان انگليسي
2- استعداد تحصيلي
3- روش تحقيق و آمار
4- مديريت و برنامه­ريزي راهبردي *
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پکیج آموزش حرفه ای مقاله نویسی ISI ویژه داوطلبین ارشد و دکتری 94

فرصت ویژه قبولي با منابع آزمون كارشناسي ارشد و دكتري سنجش اميركبير95 و ثبت نام رایگان در آزمون آزمایشی

وام ویژه دانشجویان دکتری برای اولین بار

کلاسهای 1 روزه جمع بندی زبان عمومی کنکور دکتری 95 استاد نیک پور در دانشگاه های امیرکبیر و علم و صنعت‎

مهلت ثبت نام دوره های پژوهش محور دكتری دانشگاه آزاد تمدید شد

جمع بندی شگفت انگیز کنکور دکتری مدیریت

دانشگاه علوم ‌پزشکی یزد در جمع 10 دانشگاه برتر کشور

پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد آستارا

اسامی معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دکتری ٩٤

مهلت ثبت‌ نام آزمون دکتری

آخرین آمار ثبت نام در آزمون دکتری ۹۵ - مهلت ویرایش تا ۱۹ دی

جزئیات مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ دانشگاه پیام نور

گذراندن واحدهای جبرانی در دروه دکتری اجباری نیست

ششم بهمن ماه توزیع کارت آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد

ثبت‌نام بیش از 156 هزار داوطلب در آزمون دکتری 95

پکیج مدیریت
حصیل در خارج
مقاله نویسی ISI
آموزش مديريت
اخبار روزنامه ها
جدول زمانبندی آزمون های دانشگاهی
پذیرش بدون کنکور ارشد
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
آموزش دروس دانشگاهی پیام نور
سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
اجاره سالن همایش و سمینار
محصولات آموزشی مدیریتی
محصولات آموزشی بازاریابی و فروش
مشاوره تحصیلی تلفنی
محصولات آموزشی فنی مهندسی
محصولات آموزشی زبان انگلیسی
کتاب مدیر ویژه مدیران
MBA مجازی
آموزش ICDL
آموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیرات موبایل
آموزش مقاله نویسی ISI
دانلود مقاله ISI
اخبار دانش آموزی
محصولات آموزشی
اجاره بیلبورد تبلیغاتی
خدمات پرینت سه بعدی
پروپوزال
آموزش حسابداری
مادسیج پرسشنامه و دانلود دانشگاهی
دانلود آهنگ جدید
جراحی بینی
دانلود مقاله فارسی رایگان
دكوراسيون
اجاره سوئیت در کیش
آموزش نرم افزار های مهندسی
اعزام دانشجو
مترجم 20 زبانه
آدرس لینک های تلگرام
دانلود زیرنویس فارسی
فروشگاه ساز
تور دبی
تور استانبول
تور مشهد
تور کیش
برنامه های سینما
برنامه های تئاتر
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank