دوره های حرفه ای لینوکس - Shell Scripting -PHP -J2SE

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش برنامه نویسیارسال شده در   27 خرداد 1391-16 June 2012بازدید 3596


دوره های حرفه ای لینوکس - Shell Scripting -PHP -J2SE


دوره حرفه ای LPIC-2 مهندس حاجی غلامعلی - پنج شنبه ها 8 الی 15 -5 نفر ظرفیت

دوره LPIC-1  بهمن ماه - مهندس سعیدی - پنج شنبه ها - در حال تکمیل ظرفیت

دوره حرفه ای Shell Scripting - مهندس حاجی غلامعلی - پنج شنبه ها 15 الی 18 -2 نفر ظرفیت

دوره حرفه ای J2SE مهندس بهادر چهار شنبه ها از ساعت 16 الی 20 -در حال تکمیل ظرفیت

دوره حرفه ای J2EE مهندس بهادر شنبه ها از ساعت 16 الی 20 -در حال تکمیل ظرفیت

دوره حرفه ای PHP مهندس مینایی زاده یکشنبه ها از ساعت 17 الی 20 -در حال تکمیل ظرفیتمحل برگزاری دوره ها : دانشگاه شریف

 


حرفه ای لینوکس Shell Scripting PHP J2SE
اخبار روزنامه ها