آموزش زبان با شنیدن Learn English via Listening

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   26 آبان 1392-17 November 2013بازدید 1200
ListeningEnglish.com allows you to improve your English listening skills quickly and systematically. The articles of ListeningEnglish.com are divided into five levels of difficulty, which range from very easy to very challenging. As your listening proficiency improves, you can select articles from more challenging levels. The announcers speak in North American or British accents.

قیمت : 7500 تومان

خرید پستی

آموزش زبان با شنیدن Learn English via Listening آموزش زبان Learn English via Listening آموزش زبان با شنیدن
اخبار روزنامه ها