استخدام بانك گردشگري 90/04/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   28 تیر 1390-19 July 2011بازدید 21753


بانك گردشگري به منظور تامين‌كادر مديريتي مورد نياز شعب جديدالتاسيس‌خود استخدام مي‌كند.
به گزارش خبرنگار بازاركار،اين بانك جهت تامين نيروهاي مورد نياز خود درشهرهاي تهران،كرمان،بندرعباس ،اصفهان،شيراز،مشهد،تبريز،اهواز،ساري،اراك وكرمانشاه از پرسنل بازنشسته شبكه بانكي كه از تاريخ بازنشستگي آنان بيش از دو سال گذشته باشدو يا بعد از بازنشستگي با بانك‌هاي خصوصي همكاري داشته اند در سمت رئيس شعبه،معاون شعبه ،كاربر ارشدو مسئول اعتبارات و امورارزي دعوت به همكاري مي نمايد.


استخدام بانك گردشگري
اخبار روزنامه ها