پذيرش دانشجوي دکترا (رشته هاي مهندسي عمران و مهندسي مواد)در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   12 بهمن 1389-01 February 2011بازدید 5727


پذيرش دانشجوي دکترا (رشته هاي مهندسي عمران و مهندسي مواد)در پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف آگهي پذيرش دانشجو دکتراي تخصصي (رشته هاي مهندسي عمران و مهندسي مواد) فرم درخواست پذيرش براي داوطلبان ورود به دوره دكترا فرم توصيه نامه براي داوطلبان تحصيل در دوره دكترا http://www.kish.ac.ir/SharifKishWebSite/SharifKish_WebUI/Templates/WebSiteTemplate2/WebSiteFile338.aspx

اخبار روزنامه ها