موافقت شورای گسترش آموزش عالی با پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   31 امرداد 1392-22 August 2013بازدید 862موافقت شورای گسترش آموزش عالی با پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 22/4/92 خود با يکبار پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد رشته هاي به شرح ذيل در پرديس خودگردان دانشگاه با ظرفيت حداکثر 15 نفر در هر رشته موافقت بعمل آورد.

1)    مهندسي برق - مخابرات 2) مهندسي برق- قدرت3) مهندسي برق - کنترل 4) مهندسي صنايع - صنايع 5) رياضي محض 6) فيزيک گرايش بنيادي 7) مدريت بازرگاني 8) الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث 9) کارآفريني


پذيرش دانشجو در پرديس خودگردان دانشگاه پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان
اخبار روزنامه ها