منتزع شدن دانشگاه شهید عباسپور از وزارت نیرو وانتقال ان به وزارت علوم +جزئیات انتقال

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   25 بهمن 1390-14 February 2012بازدید 1746

منتزع شدن دانشگاه شهید عباسپور از وزارت نیرو  وانتقال ان به وزارت علوم +جزئیات انتقال

پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری فارس: دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم منتقل شد، بر این اساس وزارت علوم باید طی مدت 2 ماه نسبت به تصویب اساسنامه و ساختار تشکیلاتی این دانشگاه اقدام کند.
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور اجرای مفاد جزء (الف) بند 35 قانون بودجه سال 90 کل کشور تصویب کرد که دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) با تمامی منابع، تجهیزات، امکانات، اعتبارات، تعهدات و وظایف و نیروی انسانی از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌شود.

در ادامه این مصوبه در قالب تبصره‌ای آمده است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است طی مدت 2 ماه با همکاری وزارت نیرو نسبت به تصویب اساسنامه و ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیئت امنای جدید دانشگاه، با عضویت وزیر و یکی از معاونین وزارت نیرو اقدام کند.

همچنین تبصره دیگری می‌افزاید که ساختمان‌های دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به صورت اجاره 99 ساله در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد.

در بند دوم از مصوبه این جلسه شورای عالی اداری آمده است که پژوهشگاه نیرو به منظور انجام پژوهش‌های صرفاً کاربردی و حاکمیتی در بخش برق وابسته به وزارت نیرو عمل می‌‌کند.

بنا بر تبصره اول مربوط به بند فوق در اجرای مصوبه شماره 141898/ت 47352 د، مورخ 17/8/90 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، زمین و ساختمان در اختیار پژوهشگاه نیرو، بابت پرداخت دیون وزارت نیرو از طریق سازو کارهای قانونی به فروش می‌رسد.

تبصره دوم می‌افزاید که وزارت نیرو موظف است طی مدت 6 ماه نسبت به جایابی پژوهشگاه نیرو در مکان مناسب بدون ایجاد بار مالی جدید و تأیید شورای عالی اداری اقدام کند.

بندهای دیگر این مصوبه قانونی در انتزاع دانشگاه شهید عباسپور از وزارت نیرو  و انتقال آن به وزارت علوم به شرح زیر است:

3- مؤسسه تحقیقات آب به منظور انجام پژوهش‌های صرفاً کاربردی و حاکمیتی در بخش آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو عمل می‌‌کند.

4- به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش‌های مهارتی صنعت آب و برق مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق، با تمامی منابع تجهیزات امکانات اعتبار تعهدات وظایف و نیروی انسانی به محل مؤسسه تحقیقات آب منتقل می‌شود.

تبصره1- این مؤسسه تابع سیاست‌ها، ضوابط و برنامه‌های دانشگاه جامعه علمی، کاربردی و آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری موضوع مصوبه هیئت وزیران خواهند بود.

تبصره 2- ساختمان‌ها و اراضی در اختیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق واقع در تهران، از طریق ساز و کارهای قانونی، تحت نظر وزیر نیرو به فروش رسیده و در آمدهای حاصل صرف پرداخت بدهی‌ها و دیون وزارت نیرو می‌شود.

5- به منظور پرداخت دیون و بدهی‌های صنعت آب و برق، وزارت نیرو موظف است بگونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی مدت یک سال مراکز آموزشی و دفاتر وابسته به آنها، واقع در شهرستان‌ها از طریق ساز و کارهای قانونی به فروش برسد.

6- در اجرای مواد 59 و 62 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 44 قانون استخدام کشوری، وزارت نیرو مجاز است از ادغام مراکز و دفاتر آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود و دستگاه‌های وابسته در یکدیگر، نسبت به حفظ یک مرکز آموزش اقدام کرده، آموزش‌های ضمن خدمت مورد نیاز کارکنان را طراحی و برگزار کند. این مرکز صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی ضمن خدمت و کوتاه مدت است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بودجه و اعتبار مورد نیاز آن را در قالب مفاد ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین می‌کند.

تبصره - مراکز آموزش فعلی مجاز به جذب دانشجو نبوده و وزارت نیرو باهمکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که با واگذاری مراکز و دفاتر آموزشی صنعت آب و برق، ادامه تحصیل دانشجویان فعلی تا زمان فارغ التحصیلی در مراکز خصوصی دولتی و مرکز موضوع این ماده، تحت نظر مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق انجام شود.

7- وزارت نیرو مجاز است با تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور برگزاری آموزش‌های مهارتی تحت نظارت مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق، نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیر دولتی و در موارد خاص به صورت دولتی اقدام کند. این مراکز راساً مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند.

8- مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج از طریق ساز و کار قانونی منحل و تمامی اراضی، ساختمان‌ها امکانات و تجهیزات در اختیار، تحت نظر وزیر نیرو از طریق ساز و کارهای قانونی موجود به فروش رسیده، در آمدهای حاصل از آن صرف پرداخت بدهی‌ها و دیون وزارت نیروی می‌شود.

تبصره - تسویه دیون ناشی از انحلال، از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال مذکور در این ماده پرداخت می‌شود.

9- وزارت نیرو موظف است شرح وظایف، ماموریت‌ها و ساختار سازمانی مؤسسه تحقیقات آب، پژوهشگاه نیرو و مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق، را بر اساس انجام پژوهش‌های صرفاً کاربردی و حاکمیتی و مدیریت آموزش‌های مهارتی طی مدت 2 ماه تهیه و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه دهد.

10- بر اساس وظایف و ماموریت‌های جدید، وزارت نیرو موظف است طی مدت یک ماه پس از تهیه و تصویب اساسنامه مراکز، مؤسسات و پژوهشگاه‌ موضوع این مصوبه نسبت به تهیه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط اقدام کند.

11- اختصاص پست هیئت علمی به مراکز مؤسسات و پژوهشگاه‌ موضوع این مصوبه ممنوع است.

12- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت نیرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. تا طی مدت 3 ماه نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، اعتبارات، تجهیزات نیروی انسانی تعهدات و نحوه انتقال آنها اتخاذ تصمیم کند.

13- این مصوبه جایگزین مفاد مصوبه شماره 3738/206 مورخ 22/2/90 شورای عالی اداری می‌شود.

14- وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو مسئول حسن اجرای مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای این مصوبه، گزارش دوه‌ای آن را به شورای عالی اداری ارائه می‌کند.
دانشگاه وزارت نیرو علوم

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

تولید علم در راستای رفع نیازهای کشور ماموریت دانشگاه خوارزمی

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم ۱۶ آذر دعوت کرد

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

دانشگاهها برای ارتقا خوابگاههای رتبه ۴ جایزه می گیرند

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

اخبار روزنامه ها