دانشگاه Radboud مبلغ ۲هزار و پانصد یور برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

دانشگاه Radboud هلند کمک هزینه تحصیلی Radboud Scholarship Programme “RSP” و Orange Tulip Scholarship “OTS” را برای مقطع کارشناسی ارشد ارائه میدهد.

دانشگاه Radboud مبلغ ۲هزار و پانصد یور در ده قسط در طول سال تحصیلی برای کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هنر اعطاء میکند.

داشتن مدرک مهارت زبان اگلیسی برای ارسال درخواست دریافت این بورسیه تحصیلی الزامی است.

مهلت ثبت نام بورسیه: ۱ مارس ۲۰۱۹ (۱۰ اسفند ۹۷)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مراجعه نمایید.

https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/scholarships-grants/read_more/faculty-arts-study-funds/

دیدگاه ها غیرفعال است