پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 98 نتایج ارشد 98 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 99 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 99 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومی          23 دی 1387 - 12 January 2009

« اطلاعيه برنامه آموزشي بدون مدرک (تکدرس) دانشگاه صنعتي شريف » قابل توجه دانشجويان دانشگاههاي تهران (دولتي، آزاد اسلامي و غيرانتفاعي، دانشجويان ايراني دانشگاههاي معتبر خارج از کشور، و دانش آموختگان رشته هاي فني - مهندسي و علوم پايه دانشگاه صنعت ي شر يف در راستاي اهداف و مأمور يتها ي خو يش و با کسب مجوز از وزارت علوم، تحق يقات و فناوري از پا ييز سال ۱۳۸۱ به منظور توسعه مشارکت خود در ارائه آموزشها ي نظر ي و حرفه اي به اعضا ي جامعه، را در حوزه معاونت آموزش ي و تحص يلات تکميل ي (Non-Degree Program) طرح آموزش تکدرس (مديريت آموزشها ي آزاد ) به اجرا درآورده است . در ا ين طرح ظرف يت هاي خالي کلاسهاي درسي نظر ي دانشگاه در کل يه مقاطع تحص يلي (کارشناسي و تحص يلات تکم يلي) در هر ن يمسال تحص يلي توسط اداره آموزش دانشگاه تعيين و با هماهنگ ي دانشکده ها اقدام به پذ يرش و ثبت نام (با پرداخت شهر يه مربوط ) دانش پذيراني به شرح ز ي ر از ساير دانشگاههاي کشور، خارج از کشور، يا کارشناسان شاغل در شرکتهاي دولتي / خصوصي م يشود. ۱- دان شپذير تکدرس: به فرد ي گفته م ي شود که در حال حاضر دانشجو ي يکي از دانشگاهها ي معتبر داخل يا خارج از کشور بوده و تما يل به ثبت نام (با پرداخت شهر يه) و گذراندن حداکثر سه درس نظر ي (مجموعاً ۱۰ واحد درس ي) در يک ترم تحص يلي را در دانشگاه دارد . دانش آموختگان دانشگاه ي با حداقل درجه کارشناس ي که در بخشهاي دولت ي، عموم ي و خصوص ي اشتغال دارند و به منظور افزا يش دانش کاربرد ي خو يش تما ي ل به ثبت نام (با پرداخت شهر يه مربوط ) در دروس مورد نظر خود تا سقف تع يين شده را دارند ن ي ز م ي توانند از مزاياي اين طرح بهر همند شوند. ۲- روش پذيرش: پذيرش و ثبت نام در طرح تکدرس براساس بررس ي سوابق تحص يلي متقاض يان (حداقل معدل ۱۳ برا ي دانشجويان سا ير دانشگاهها و حداقل معدل ۱۳ براي دان ش آموختگان)، ارائه گواه ي اشتغال به تحص يل و ميزان ظرف يتهاي خال ي در کلاسها ي مربوط خ واهد بود . رعايت پ يشنياز برا ي اخذ کل يه دروس تکدرس الزام ي است. در صورت يکه تعداد متقاض ي برا ي ي کدرس خاص ب يش از ظرف ي ت کلاس باشد، ظرف ي ت کلاس در شرايط مساوي ب هروش قرعه تکميل خواهد شد. ۳- ظرفيت کلاسها: حداکثر ۱۰ % ثب تنام شدگان دانشجويان عادي دانشگاه در کلاس هاي کارشناسي حداکثر ۲۰ % ثب تنام شدگان دانشجويان عادي دانشگاه در کلا سهاي تحصيلات تکميلي ۴- ارائه گواهي/ ريز نمرات: به دانش پذيران تکدرس به ه يچ عنوان و در ه يچ زمان مدارک رسمي دانشگاهي اعطاء نخواهد شد، و فقط گواهي گذراندن درس / دروس مربوط (با ذکر نمره ) به و ي يا هر مرکز آموزش ي (داخل ي /خارج ي) مورد درخواست و ي ارائه م يگردد. دانشگاه صنعت ي شر يف ه يچگونه مسئول يتي در قبال پذ يرش/ عدم پذ يرش واحدهاي گذرانده شده توسط متقاض ي در سا يردانشگاهها و يا مراکز آموزش ي را ندارد، و ا ين موضوع صرف اً به دانشگاه مورد نظر مربوط م يشود. در صورت يکه دان ش پذير متعاقب اً صورت رسم ي و از طر ي ق آزمونها ي مربوطه سراسر ي در دانشگاه صنعت ي شر يف پذ يرفته شود، م يتواند از دانشگاه يا دانشکده مربوطه درخواست نمايد تا با ر عايت سا ير مقررات و آئ ي ننام ههاي آموزش ي دروس گذرانده شده خود بصورت تکدرس را در جهت تکميل برنام ههاي رشته پذيرفته شده بحساب آورند. ۵- ميزان سقف واحدهاي تکدرس: در طرح تکدرس دانش پذير حداکثر م يتواند در ترم هاي متوال ي مجموع اً تا سقف ۳۰ واحد آموزش ي را در مقطع کارشناسي، و مجموعاً ۱۵ واحد آموزشي را در مقاطع تحصيلات تکميلي ثب تنام و بگذراند. ۶- امکانات رفاهي: دانشگاه از ارائه هرگونه امکانات رفاه ي نظ ير خوابگاه، سالن غذاخور ي، سالن ورزش و غ يره به دان شپذ يران تکدرس معذور است . اين عز يزان تنها م يتوانند بصورت محدود و در چارچوب مقررات مربوط از امکانات کتابخانه و در همان مکان استفاده نما يند. در ضمن معاف يت تحص يلي نظا م وظيفه شامل دانش پذ يران تکدرس نخواهد شد. ۷- تردد به دانشگاه: دان شپذيران تکدرس با ارائه فرم تثب ي ت ثب ت نام عکسدار به انتظامات دانشگاه و فقط در روزها يي که کلاسهاي ثب تنام شده در دانشگاه ارئه م يشوند، با رعايت شئونات اسلامي به دانشگاه تردد م ينمايند. ۸- ميزان شهريه و نحوه ثبت نام: (۸۷- جدول شهريه واحدهاي طرح دانشپذيران تکدرس (از نيمسال اول ۸۸ نوع درس شهريه به ازاي هر واحد درسي (ريال) 300/ عمومی 000 500/ کارشناسی (نظری) 000 1/500/ کارشناسی (آزمايشگاهی) 000 1/000/ تحصيلات تکميلی (نظری) 000 2/000/ تحصيلات تکميلی (آزمايشگاهی) 000 1/200/000 (MBA) تحصيلات تکميلی مديريت

پر بازدیدترین آموزش عمومی

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت

    تندیس جشنواره

    pagerank