نمونه قرارداد عزل نامه رسمی

مجموعه  نمونه قراردادها / نمونه قراردادهای وکالت نامهارسال شده در   14 آذر 1392-05 December 2013بازدید 2341
نوع سند : عزل نامه

عزل کننده ( موکل ) : ...................................................................... .............. .

عزل شده ( وکیل ) : ......................................................................................

مورد عزل : وکالت نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره... ............ که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : .......................................

 محل امضاء :


نمونه قرارداد عزل نامه رسمی قرارداد عزل نامه رسمی نمونه عزل نامه رسمی نمونه قرارداد عزل نامه
اخبار روزنامه ها