اعلام نتايج دومين دوره رتبه بندي دانشگاه هاي ايران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   04 تیر 1391-24 June 2012بازدید 14631
اعلام نتايج دومين دوره رتبه بندي دانشگاه هاي ايران


پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگذان دانشجو:براساس اعلام پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، دانشگاه تهران در بين مراكز وابسته به وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران در بين مراكز وابسته به وزارت بهداشت در دومين رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور جايگاه نخست را به دست آوردند.

دكتر جعفر مهراد با بيان اينكه دانشگاه تهران رتبه اول را بين مراکز آموزش عالي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دست آورده است، افزود: اين دانشگاه در رتبه بندي سال 1389 نيز رتبه اول را با امتياز 100 به دست آورده بود. ضمنا دانشگاه تهران جزو 500 دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه بندي شانگهاي است.

وي افزود: رتبه دوم تا پنجم نيز به ترتيب به دانشگاه صنعتي شريف(71.19)، صنعتي اميرکبير(61.94)، تربيت مدرس(52.43) و علم و صنعت ايران(51.36) تعلق دارد. در رتبه بندي سال 1389 امتياز اين دانشگاه ها از مجوع 100 به ترتيب 65.17،52.49، 44.78و 40.17 بود که در رتبه بندي حاضر پيشرفت چشمگيري در امتيازات اين دانشگاه ها به چشم مي خورد.

مهراد ادامه داد: در فاصله رتبه هاي پنجم تا دهم در مقايسه با نتايج رتبه بندي سال 1389 جابه جايي دانشگاهها صورت گرفته است. بر اساس نتايج رتبه بندي سال 1390 دانشگاه هاي شيراز (38.23)، صنعتي اصفهان (35.13)، فردوسي مشهد (30.99)، شهيد بهشتي (29.78) و تبريز (28.93) به ترتيب رتبه هاي ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.


رتبه دانشگاه
اول تهران
دوم صنعتي شريف
سوم صنعتي اميركبير
چهارم تربيت مدرس
پنجم علم و صنعت ايران
ششم شيراز
هفتم صنعتي اصفهان
هشتم فردوسي مشهد

به گفته دکتر مهراد جابه جايي هاي صورت گرفته مربوط به دانشگاه هاي تبريز و صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است که در رتبه بندي سال 1389 در جايگاه نهم و دهم قرار داشتند و اکنون با قرار گرفتن در مکان هاي دهم و يازدهم و صعود دانشگاه شهيد بهشتي از مقام يازدهم در رتبه بندي سال 1389 به رتبه نهم در رتبه بندي سال 1390 اين جابه جايي صورت پذيرفته است.

سرپرست ISC تصريح كرد: رتبه هاي دوازدهم تا بيستم تعلق به دانشگاه هاي اصفهان (17.84)، مازندران (15.27)، اروميه (13.76)، شهيد چمران اهواز (13.63)، بوعلي سينا (13.35)، شهيد باهنر کرمان (13)، کاشان (12.71)، گيلان (11.83) و رازي (46/11) دارد.

تنزل دانشگاه بوعلي سينا و دانشگاه تربيت معلم به جايگاه هاي شانزدهم و بيست و ششم

مهراد خاطرنشان كرد: در فاصله رتبه هاي چهاردهم تا بيستم نيز جابه جايي هايي در رتبه دانشگاه ها صورت گرفته است. به عنوان مثال، دانشگاه بوعلي سينا که در سال 1389 در رتبه چهاردهم قرار داشت در حال حاضر در مقام شانزدهم قرار دارد. يا دانشگاه تربيت معلم که حائز رتبه نوزدهم در سال 1389 بود اکنون جايگاه بيست و ششم را از آن خود کرده است.

به گفته رييس مرکز منطقه‌يي اطلاع رساني علوم و فناوري،مؤسسات پژوهشي شرکت کننده در اين رتبه بندي مؤسساتي هستند که دانشجو مي پذيرند و از مجموع 73 مؤسسه شرکت کننده در رتبه بندي، 12 مورد به پژوهشگاه ها مربوط مي شوند.

جايگاه اول دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران در بين دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر كشور

به گزارش ايسنا، سرپرست ISC با اشاره به نتايج رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشکي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: از کل تقريباً 45 دانشگاه علوم پزشکي وابسته به اين وزارت تنها 30 دانشگاه در رتبه بندي سال 1390 شرکت کرده بودند که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران با کسب 56.61 امتياز از مجموع 100 حائز رتبه اول در بين دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور است. رتبه هاي دوم تا ششم نيز به دانشگاه هاي علوم پزشکي شيراز (22.85)، شهيد بهشتي (21.75)، اصفهان (14.1)، تبريز (12.43) و مشهد (11.71) تعلق دارد.

رتبه دانشگاه امتياز
اول علوم پزشكي تهران 56.61
دوم علوم پزشكي شيراز 22.8
سوم علوم پزشكي شهيد بهشتي 21.75
چهارم علوم پزشكي اصفهان 14.1
پنجم علوم پزشكي تبريز 12.43
ششم علوم پزشكي مشهد 11.71

صعود دانشگاه علوم پزشکي شيراز به جايگاه دوم
صعود دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از رتبه پنجم به رتبه چهارم

به گفته دکتر مهراد مقايسه رتبه بندي سال هاي 1389 و 1390 تفاوت هايي را در جايگاه اين دانشگاه ها نشان مي دهد که در اين بين صعود دانشگاه علوم پزشکي شيراز از رتبه سوم به رتبه دوم و صعود دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از رتبه پنجم به رتبه چهارم قابل توجه است.

رييس مرکز منطقه‌يي اطلاع رساني علوم و فناوري يادآور شد: اطلاعات رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي کشور در طي سال 1390 با ارسال نامه به مراکز آموزش عالي و پژوهشي گردآوري شد و مقرر بود پيش از پايان سال 1390 نتايج رتبه بندي گزارش شود.

وي افزود: متأسفانه به علت ارسال با تأخير اطلاعات مورد نياز رتبه بندي به ISC پردازش داده ها به طول انجاميد و اکنون دومين رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي کشور که توسط ISC انجام شده به نتيجه رسيده است.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) تصريح كرد: معيارها و شاخص هاي مورد استفاده در اين رتبه بندي همان شاخص هاي مصوب تهران است که توسط خبرگان رتبه بندي و با تأييد نمايندگان آموزش عالي کشورهاي اسلامي در سال 1386 با نظارت و مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده است.

مهراد ادامه داد: روش شناسي رتبه بندي حاوي پنج معيار کلي پژوهش، آموزش، وجهه بين المللي، امکانات و تسهيلات و فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي مؤسسات علمي است که هر کدام خود داراي شاخص هاي مختلف هستند که اين نيز از ارزش و وزن مخصوص به خود استفاده مي کند.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان كرد: براي اجتناب از اشتباهات احتمالي پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها بصورت الکترونيکي طراحي شده و نمايندگان معرفي شده از سوي مراکز آموزش عالي و پژوهشي مسئوليـت تکميل و ارسال داده ها را بر عهده دارند.

به گفته دکتر مهراد، بخشي از اطلاعات که با توليدات علمي دانشگاه ها سروکار دارد، تنها توسط کارشناسان و اعضاي هيات علمي گروه رتبه بندي ISC از پايگاه تامسون رويترز استخراج مي شود و حجم و تاثير(نفوذ) مقالات شامل کيفيت و کارآيي از نکات با اهميتي است که براي اين بخش از اطلاعات دقت خاص معمول مي شود تا سهم و مشارکت اعضاي هيات علمي و پژوهشگران جمهوري اسلامي ايران که در ارتقا رتبه دانشگاه ها و موسسات پژوهشي موثر است و از وزن 50 برخوردار مي باشد محفوظ بماند.

رييس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با پرداختن به مشارکت دانشگاه ها وموسسات پژوهشي در رتبه بندي افزود: نامه دعوت به مشارکت و پرسشنامه الکترونيکي رتبه بندي تنها به دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باشند و نيز به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ارسال شد.

مهراد ادامه داد: طي اين مدت، مديريت دانشگاه آزاد تغيير کرده و روش ارسال اطلاعات نيز شکل ديگري به خود گرفت.

به گفته سرپرست ISC، در مديريـت قبلي ارسال اطلاعات به صورت متمرکز انجام مي گرفت و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خود براي ارسال داده هاي مورد نياز رتبه بندي مجاز نبودند. اما، اکنون بر اساس سياست هاي معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه مقرر است که واحدها بر اساس علاقه و توانمندي هايي که دارند در رتبه بندي شرکت کنند و از اين رو به علت نقص و کمبود اطلاعات، اعلام نتايج رتبه بندي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ميسر نشد و اميدوارم اين کار با اهميت آموزش عالي در ماه هاي آينده با همياري و همکاري معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي محقق شود.

دسترسي به رتبه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و امتيازات كسب شده از طريق نشاني ur.isc.gov.ir امکان پذير است.

اعلام نتايج رتبه بندی دانشگاه های ايران

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

تولید علم در راستای رفع نیازهای کشور ماموریت دانشگاه خوارزمی

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم ۱۶ آذر دعوت کرد

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

دانشگاهها برای ارتقا خوابگاههای رتبه ۴ جایزه می گیرند

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

اخبار روزنامه ها