پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پزشکی          30 امرداد 1392 - 21 August 2013


اعلام نتايج نهايی دستياری دندانپزشکی و محروميت دو ساله برای منصرفان در مهرماه

ﻧﺘﺎﻳﺞ نهايي بيست و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکي از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام شد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن مي توانند در روزهاي 2 تا 12 شهريور با ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن بايد در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، اﺻﻞ ﻣﺪارك ﻛﻠﻲ و ﻣﺪارك اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش اراﺋﻪ کنند. ساير ﺗﻌﻬﺪات مانند ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ 2 و 3 ﺑﻪ ﻗﻮتﺧﻮدﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش اﻋﻼم مي شود.

ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ است و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺬﻳﺮش در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر شده اند ﻣﻮﻇﻒ هستند ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 15 شهريورماه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شوند، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط است.

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﻋﺪﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ هستند اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکرده اند يا اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20 شهريورماه 92 به دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اعلام کنند.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه، در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکند ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره اﻗﺪام نکند، ﻣﻨﺼﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکي ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ مي شود ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪانپزشکي محروم مي شود.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺪاکثر تا 30 شهريورماه جاري ظﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بيست و هفتمين دوره آزمون دستياري تخصصي دندانپزشکي در روز پنجشنبه 13 تيرماه با حضور بيش از 1500 داوطلب در 10 رشته تخصصي برگزار شد. در اين دوره 395 نفر در 14 دانشگاه علوم پزشکي و 2 واحد دانشگاه آزاد پذيرفته مي شوند.

تگ ها اعلام نتايج نهايی دستياری دندانپزشکی نتایج نهایی دستیاری نتایج دستیاری دندانپزشکی

پر بازدیدترین پزشکی

موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
موسسه پژوهش مدیریت
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت