کارگاه آموزشی قوانین کار و امور اجتماعی در پروژه های ساختمانی (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 خرداد 1391-07 June 2012بازدید 1496
کارگاه آموزشی قوانین کار و امور اجتماعی در پروژه های ساختمانی (دو روزه)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11634100 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 12 91/03/25 دارد 1600000
محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیکارگاه آموزشی قوانین کار امور اجتماعی در پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها