آموزش کامل Auto Cad دو بعدی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1679
آموزش کامل Auto Cad دو بعدی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11419224 دوشنبه 19-16 40 91/05/02 دارد 2800000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیآموزش کامل Auto Cad دو بعدی
اخبار روزنامه ها