منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت


* اصول و مبانی زراعت – دکتر محمدرضا خواجه پور
* زراعت عمومی – حمیدرضا محمد دوست چمن آباد
* زراعت غلات- دکتر ناصر خدابنده
* غلات سردسیری – دکتر محمدرضا بهنیا
* زراعت غلات – دکتر مهدی تاج بخش و علی اصغر پور میرزا
* زراعت غلات – دکتر محمدحسن راشد محصل و مهندس محمد حسینی و …
* زراعت در مناطق خشک – دکتر عوض کوچکی
* اصول زراعت در مناطق خشک – جلد اول و دوم : دکترامین علیزده و دکتر عوض کوچکی
* زراعت خصوصی جلد اول غلات- حمداله کاظمی اربط
* زراعت غلات – دکتر قربان نورمحمدی و دکتر عطاءاله سیادت و دکتر علی کاشانی
* گیاهان صنعتی – دکتر محمدرضا خواجه پور
* زراعت گیاهان صنعتی – دکتر ناصر خدابنده
* زراعت گیاهان علوفه ای – جزوه درسی دکتر عطاءاله سیادت – دانشگاه کشاورزی رامین.
* زراعت حبوبات – دکتر عوض کوچکی.

ضریب این درس در کنکور کارشناسی ارشد ۴ می باشد. پس دانشجویان عزیز روی این درس سرمایه گذاری زیاد بکنند.

منابع اصلی درس فیزیولوژی:

ü فیزیولوژی گیاهان زراعی- دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی
ü مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی – دکتر عوض کوچکی ، دکتر محمدحسن راشد محصل و …
ü جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم - دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی
ü مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی جلد اول و دوم – دکتر احمدی، احسان زاده، جباری
ü اکولوژی گیاهان زراعی – دکتر عوض کوچکی، نصیری محلاتی
ü فیزیولوژی گیاهان زراعی – دکتر علی احمدی و عادل سی و سه مرده

ضریب این درس در آزمون ۳ می باشد و بهمراه درس زراعت دروس تعیین کننده هستند.

منابع اصلی درس اکولوژی:

Ø مبانی اکولوژی کشاورزی- دکتر عوض کوچکی
Ø بوم شناسی کشاورزی – دکتر محمدجواد میمندی نژاد
Ø اصول اکولوژی در تولیدات گیاهی – رحیم زاده خویی و جوانشیر
Ø اگرو اکولوژی – نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی

ضریب این درس در آزمون ۲ می باشد.

منابع اصلی طرح آزمایشات کشاورزی:

v طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی – دکتر امیرحسین شیرانی راد و مهندس مهدی خانی
v طرح های آزمایشی کشاورزی – ولیزاده و مقدم

ضریب این درس در آزمون ۲ می باشد.

منابع اصلی خاکشناسی:

§ خاکشناسی عمومی – دکتر خسرو الیاس آذر
§ خاکشناسی عمومی – جزوه درسی مهندس علیرضا افتخار دانشگاه شهید چمران اهواز

ضریب این درس ۱ می باشد.

جهت زبان باید سعی کنید در روز ۱۰ لغت تخصصی از بر نمایید. علاوه بر آن تا آنجا که ممکن است مقالات تخصصی کشاورزی (رشته خودتان را ترجمه کنید. این روش بهترین راه است.)

توجه مهم : این منابع صرفا پیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد نمی باشد.