منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی۱/ meaning based translation – Larsen

2. اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی دکتر کاظم لطفی پور ساعی

۳/ a text book of translation – P. Newmark

4.A vocabulary workbook for ESL students

5. واژه شناسی- پیام نور – دکتر تجویدی

۶/ کاربرد اصطلاحات و تعبیرات- غفار تجلی انتشارات سمت

۷/ ترجمه متون اقتصادی دکتر جعفر گوهری

۸/ ترجمه اسناد و مدارک دکتر اصلان زاده

۹/ ترجمه متون مطبوعاتی دانشگاه پیام نور

۱۰/ زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی- مهرداد امیری- پوران پژوهش

۱۱/ زبان شناسی ترجمه

۱۲/ کتاب Yule

13. ترجمه متون سیاسی دانشگاه پیام نور

۱۴/ دستور زبان فارسی انوری-گیوی

۱۵/ جزوات درسی دکتر محمودی بختیاری انتشارات پوران پژوهش

۱۶/ گرامر انگلیسی

۱۷/ گرامر پایه در سطح کارشناسی زبان انگلیسی

۱۸/ TOFEL CBT , Bruce Roger, Thomson

19. Essential Words for TOFEL

20. NTC_ Cambridge, CBT (2004)

21.Oxford Advanced dictionary

22. واژه های مترادف و کاربرد انها- دکتر نوروزی خیابانی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

۲۳/ گرامر انگلیسی- طبیبی-پوران پژوهش

۲۴/theories of translation دکتر علی میر عمادی- سمت

۲۵/مبانی و اصول روش ترجمه- دکتر فرحزاد- علامه طباطبا ئی

۲۶/ بررسی ترجمه متون اسلامی ۱و۲ دکتر اناری و دکتر الهی قمشه ای- سمت

۲۷/ بررسی مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطا ها- دکتر ضیائ حسین نشر ویرا

۲۸/ لغات و درک مطلبو پوران پژوهش- مهرداد امیر
1- General English for Advanced Purposes (پوران پژوهش )
2- Advanced Vocabulary Tests with Crazy Answers (پوران پژوهش ) (Presently available on http://www.pouran.net/search?q=Advanced)
3- A Course in Vocabulary and Reading Comprehension (پوران پژوهش (
4- Word Power Made Easy (Norman Lewis)
5- Vocabulary for High-School Students (Levine)
6- Vocabulary for College-Bound Students (Levine)
7- Idioms in Use (McCarthy)

منابع تخصصی کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی
اصول و مبانی نظری ترجمه

1- Introducing Translation Studies (Jeremy Munday)
2- Translation, an Advanced Resource Book (Basil Hatim, Jeremy Munday)
3- A Textbook of Translation (Peter Newmark)
4- Linguistics Applied To Translation Studies (Farzaneh Farahzad; Attached to the end of the present document)
5- Principles and Methodology of Translation (Hossein Mollanazar)
6- Meaning-based Translation (Larson)

بررسی مقابله ای

1- A Contrastive Analysis of Persian and Error Analysis (Ziahosseini)
2- Contrastive Analysis and Error Analysis (Keshavarz)
زبان شناسی

1- Study of Language (George Yule)
2- An Introduction to Language (Fromkin, Rodman, Hyams)
واژه شناسی

1- English Morphology (Gholam-Reza Tajvidi)
ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز )ایران کلباسی( - 2
3- مبانی صرف )ویدا شقاقی(

مهارت ترجمه

1- An approach to English Translation of Islamic Texts (1) ( Manafi Anari)
2- An approach to English Translation of Islamic Texts (2) ( Manafi Anari)