کارنامه ارشد اولیه ۹ نفر از رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژیمیانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

رتبه های ۴ - ۳۲ - ۳۵ - ۶۷ -۷۱ - ۸۱ - ۱۴۳ -۱۶۳ -۴۲۹

صنعتی و تکنولوژی
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)ریاضی و آمارتئوریهای مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت تولید
۴۵۷/۵۶۷/۷۷۶۹/۱۶۴۲/۵۸۲/۲۲۴۰۴۵/۵۵
۳۲۵۱/۳۶۷/۷۷۴۱/۶۶۵۶/۶۶۶۵/۵۵۲۴/۴۴۴۱/۱۱
۳۵۴۹/۷۷۴/۴۴۶۱/۶۶۲۹/۱۶۶۵/۵۵۲۵/۵۵۴۰
۶۷۴۹/۱۷۳/۳۳۴۳/۵۸۳۹/۱۶۶۴/۴۴۲۸/۸۸۳۷/۷۷
۷۱۴۸/۸۶۸/۸۸۶۳/۳۳۲۸/۳۳۶۱/۱۱۲۶/۶۶۴۴/۴۴
۸۱۴۷/۸۶۶/۶۶۶۵/۸۳۴۵/۸۳۷۳/۳۳۲۶/۶۶۰
۱۴۳۴۵/۱۸۶/۶۶۵۵۳۶/۶۶۶۶/۶۶۱۵/۵۵-۶/۶۶
۱۶۳۴۱/۳۷۶/۶۶۵۹/۸۲۲۶/۶۶۵۴/۴۴۲۰۰
۴۲۹۳۷/۶۶۸/۸۸۳۰۴۰۶۶/۶۶۳/۳۳۰

منبع :وبلاگ onlinemanagement