کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت فنآوری اطلاعات

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه های ۴ - ۳۹ - ۴۰ - ۵۹ - ۶۵ - ۷۷ - ۸۸ -۲۱۵

فن آوری اطلاعات
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)ریاضی و آمارتئوریهای مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت تولیدبازاریابی
۴۵۸/۳۶۷/۷۷۶۹/۱۶۴۲/۵۸۲/۲۲۴۰۴۵/۵۵۵۷/۷۷
۳۹۵۱/۷۶۶/۶۶۶۵/۸۳۴۵/۸۳۷۳/۳۳۲۶/۶۶۰۵۴/۴۴
۴۰۵۱/۳۶۷/۷۷۴۱/۶۶۵۶/۶۶۶۵/۵۵۲۴/۴۴۴۱/۱۱۴۰
۵۹۵۰/۲۷۳/۳۳۴۳/۵۸۳۹/۱۶۶۴/۴۴۲۸/۸۸۳۷/۷۷۵۴/۴۴
۶۵۴۹/۷۶۸/۸۸۶۳/۳۳۲۸/۳۳۶۱/۱۱۲۶/۶۶۴۴/۴۴۵۷/۷۷
۷۷۴۶/۹۷۴/۴۴۶۱/۶۶۲۹/۱۶۶۵/۵۵۲۵/۵۵۴۰۰
۸۸۴۵/۴۷۶/۶۶۵۹/۸۲۲۶/۶۶۵۴/۴۴۲۰۰۵۶/۶۶
۲۱۵۴۳/۲۶۸/۸۸۳۰۴۰۶۶/۶۶۳/۳۳۰۷۷/۷۷

منبع:وبلاگ onlinemanagement